ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХІV сесії районної ради

VIІ скликання

від  29  листопада 2016 року № 156

 

Районна комплексна програма національно-патріотичного виховання
«Дитина - громадянин - патріот Батьківщини»
на 2016 - 2021 роки

 

  1. Загальна характеристика

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна

державна адміністрація

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови  обласної державної адміністрації  від 05.08.2016 року №584 «Про проект обласної комплексної програми національно-патріотичного виховання «Дитина – громадянин – патріот Батьківщини» на 2016-2021 роки»

3.

Розробник Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

4.

Співрозробники Програми

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

6.

Учасники Програми

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури;  архівний сектор районної державної адміністрації; відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої інформаційної політики апарату районної державної адміністрації; Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

7.

Терміни реалізації Програми

2016 - 2021 роки

8.

Етапи виконання Програми

Програма виконується в один етап

9.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 Місцевий  бюджет

10.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього, тис. грн..

352,8

 

у тому числі бюджетних коштів, тис. грн.

352,8

 

з них коштів місцевого бюджету, тис. грн.

352,8

 

Основні джерела фінансування програми

Місцевий бюджет

 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Досвід державної політики впродовж усіх років незалежності України засвідчив, що національно-патріотичному вихованню дітей, учнівської молоді не приділялось достатньої уваги.

У зв’язку з цим актуалізувалася низка таких проблем:

-    відсутність ефективного механізму формування та реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання;

-    брак комунікацій з громадянським суспільством з питань національно- патріотичного виховання;

-    недостатні зусилля держави у сфері політики консолідації суспільства, формування активної громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості громадян України, особливо дітей і молоді;

-     брак духовності і моральності у суспільстві;

-    наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, населення певних територій держави, окремих громадян;

-    наявність імперсько-тоталітарних рудиментів у суспільній свідомості, знищення української духовно-культурної спадщини та історичної пам’яті;

-    незавершеність процесу формування національного мовно-культурного простору, стійкості його ціннісної основи до зовнішнього втручання;

-    відсутність єдиної інформаційно-просвітницької політики щодо питань організації та висвітлення заходів із національно-патріотичного виховання;

-    відсутність єдиних методичного та термінологічного підходів до процесу національно-патріотичного виховання;

-    відсутність єдиних стандартів щодо процесів, суб’єктів, їх компетенції та повноважень, якості діяльності у сфері національно-патріотичного виховання;

-    недостатність кваліфікованого кадрового потенціалу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у навчальних закладах для організації та здійснення заходів із національно-патріотичного виховання,;

-    низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національно-патріотичного виховання.

Отже, одним із головних завдань має стати виховання молодої людини як соціально інтегрованої та соціально активної особистості.

На сучасному етапі становлення правової демократичної держави та інтеграції України до загальноєвропейського співтовариства дедалі більшої гостроти набуває проблема відтворення в суспільстві духовної, високоморальної особистості — творця власного майбутнього, гуманіста, громадянина-патріота України.

Основою системи національно-патріотичного виховання слід визначити ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації.

Сучасний світ об'єктивно актуалізує пошуки нових підходів до соціального розвитку учнівської молоді. Становлення громадянина-патріота неможливе без національно-патріотичного виховання, яке має бути спрямоване на оволодіння загальнолюдськими та прийнятими у суспільстві нормами індивідуального та суспільного життя, становлення особистості і повноправного учасника демократичної громади, активної особи в європейському житті.

З огляду на цивілізаційні, соціально-економічні, культурні та політичні запити сучасності національно-патріотичне виховання передбачає формування поваги до історичної спадщини народу, знань про проблеми сьогодення, про права та обов’язки громадянина, про інституції, вміння і навички критичного мислення, аналізу інформації та проблемних ситуацій.

Нові підходи до виховання мають стати способом засвоєння культурної спадщини, і водночас, способом входження в сучасний європейський і глобальний світ, стати потужним засобом освоєння європейського та світового культурного ландшафту й утвердження власної європейськості.

Складовою частиною патріотичного виховання, а в часи воєнної загрози - пріоритетною, є військово-патріотичне виховання, зорієнтоване на формування у зростаючої особистості готовності до захисту Вітчизни, розвиток бажання здобувати військові професії, проходити службу у Збройних Силах України як особливому виді державної служби. Його зміст визначається національними інтересами України і покликаний забезпечити активну участь громадян у збереженні її безпеки від зовнішньої загрози. Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді має проводитися комплексно, в єдності всіх його складників спільними зусиллями органів державного управління, а також освітніх закладів, сім'ї, громадських організацій та об’єднань, Збройних Сил України, інших силових структур.

Системна організація військо-патріотичного виховання молоді має бути спрямована на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування психологічної та фізичної готовності до служби в Збройних Силах України, задоволення потреби підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни.

Відтак, існує нагальна потреба вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської  молоді, надання цьому вкрай важливому процесу системності.

  1. Мета Програми

Метою Програми є визначення пріоритетів, основних напрямів та заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку відповідних інститутів суспільства, забезпечення змістового наповнення національно- патріотичного виховання на основі:

-                    формування              національно-культурної              ідентичності,

національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського народу;

-       усвідомлення досягнень Українського народу, його інтелектуальних і духовних надбань;

-        розвитку діяльнісної відданості у розбудові України та Херсонщини, формування у дітей і учнівської молоді активної громадянської, державницької позиції та почуття власної гідності;

-        скоординованої роботи та взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю;

-        формування широкої громадської підтримки процесів національно - патріотичного виховання, розширення ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ї, активної участі волонтерів, активістів;

-        забезпечення системних змін, досягнення високої якості, ефективності, цілеспрямованого та прогнозованого розвитку у сфері національно- патріотичного виховання;

-                   сприяння консолідації українського суспільства навколо ідей спільного майбутнього, захисту територіальної цілісності України, реформ і державотворення.

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки

виконання Програми

Програма реалізується в один етап - з 2016 по 2021 рік.

Мета патріотичного виховання конкретизується через систему таких виховних завдань:

1)    утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України та Херсонщини;

2)    виховання поваги до Конституції України, законів України, державної символіки;

3)      підвищення престижу військової служби;

4)    набуття дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини;

5)    формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

6)    утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

7)    культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

8)               формування мовленнєвої культури;

9)    спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

  1. Пріоритетні завдання досягнення мети Програми

Для досягнення мети Програми необхідно:

-                  підвищення ролі української мови як національної цінності; забезпечення належної організації науково-дослідної та методичної роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

-                  вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері національно-патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій сфері;

-                  впровадження регіонального компоненту освіти, у т.ч. навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як основи формування особистості та підґрунтя для національно-патріотичного виховання;

-                  формування єдиних стандартів діяльності у сфері національно- патріотичного виховання та інструментів їх впровадження;

-                  підвищення професійної компетентності педагогічних працівників у сфері національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання;

-                  організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання;

-                  здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби;

-                  упорядкування та вдосконалення системи допризовної військової підготовки, підготовки з військово-облікових спеціальностей;

-                  профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і учнівської молоді до участі у заходах фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових та з національно-патріотичного виховання.

  1. Основні результативні показники Програми

У результаті впровадження Програми очікується:

-   забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості та відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, Херсонщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті;

-   зацікавленість молоді щодо служби у Збройних Силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної держави;

-     підвищення рівня фізичної підготовки допризовної молоді;

-       збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки;

-       консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління;

-       створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді.

  1. Напрямки діяльності і заходи Програми

Заходи Програми передбачено здійснювати за такими основними напрямами:

-                  створення організаційних умов національно-патріотичного виховання;

-                     створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно- патріотичного виховання;

-                  впровадження нового підходу до змісту і форми національно- патріотичного виховання;

-                  удосконалення роботи з військово-патріотичного виховання та фізичної підготовки учнівської  молоді;

-       координація взаємодії з громадськими організаціями;

-       забезпечення формування національно-патріотичного світогляду.

-                  створення системи ефективного моніторингу у сфері національно- патріотичного виховання.

Заходи щодо реалізації Програми додаються.

  1. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Управління виконанням Програми та контроль за ходом її реалізації здійснюватиметься скоординованими діями районної ради, районної державної адміністрації та її структурними підрозділами у межах повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти  районної державної адміністрації. Зазначена діяльність передбачає організацію, планування, керівництво, координацію людськими і матеріальними ресурсами упродовж усього періоду дії Програми, систематичне оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни у виховній роботі.

Щороку до 01 березня районна державна адміністрація забезпечуватиме інформування районної ради про хід виконання Програми.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися звітуванням про хід реалізації Програми на засіданнях колегії відділу освіти районної державної адміністрації, через засоби масової інформації.

 

  1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів через головного розпорядника коштів - відділ освіти районної  державної адміністрації.

Районна державна адміністрація щороку передбачає у проекті районного бюджету кошти на виконання завдань, визначених Програмою. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наводяться у розділі 1 «Загальна характеристика».

Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради                                                                                         І.Ю. Малишева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

щодо реалізації  районної  комплексної програми  національно-патріотичного виховання

«Дитина - громадянин - патріот Батьківщини»
на 2016
- 2021 роки

№з/п

Зміст заходу

Відповідальні з виконання

Термін виконання

 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн

Всього

Держав

ний бюджет

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  1. Організаційні умови національно – патріотичного виховання

 

1.1

Створення та забезпечення діяльності  районної координаційної ради з національно- патріотичного виховання дітей та молоді при районній державній адміністрації

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, громадські організації (за згодою)

 

-

-

-

-

-

-

1.2

Сприяння розвитку в  районі мережі навчальних закладів всіх типів з посиленою військово- спортивною підготовкою та національно- патріотичним вихованням

 

 

 

 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації; Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат (за згодою)

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

1.3

Організація проведення пришкільних таборів, змін з національно- патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

-

-

-

-

-

-

1.4

Проведення в освітніх закладах спеціальних уроків, конкурсів, фестивалів з національно- патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

-

-

-

-

-

-

1.5

 

 

Забезпечення участі у обласних масових заходах (змаганнях, фестивалях, конкурсах тощо) команд школярів району

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

1.6

Забезпечення формування та впровадження регіонального компоненту загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах району з національно- патріотичного виховання

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

Всього

 

2017-2021

-

-

-

-

-

2. Створення  соціально-педагогічних   умов для реалізації національно – патріотичного виховання

 

2.1

Організація та проведення нарад, семінарів, засідань за «круглим столом» з проблем національно- патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої інформаційної політики апарату районної державної адміністрації, громадські організації (за згодою); комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

2016-2021

5,0

-

-

5,0

 

2016

-

-

-

-

 

2017

1,0

-

-

1,0

 

2018

1,0

-

-

1,0

 

2019

1,0

-

-

1,0

 

2020

1,0

-

-

1,0

 

2021

1,0

-

 

-

 

1,0

 

2.2

 

 

 

 

 

 

Організація відзначення в навчальних закладах пам’ятних дат та державних свят України

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2021

 

2,5

-

-

2,5

 

2016

 

-

-

 

 

2017

0,5

-

-

0,5

 

2018

0,5

-

-

0,5

 

2019

0,5

-

-

0,5

 

2020

0,5

-

-

0,5

 

2021

0,5

-

-

0,5

 

2.3

Методично-інформаційне, організаційне забезпечення матеріалами кімнат школярів національно- патріотичної спрямованості

 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації, комунальна установа

«Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

2.4

Сприяння організації пошукової діяльності для учнівської  молоді

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

-

-

-

-

-

-

2.5

Проведення у навчальних закладах лекцій, бесід, інших виховних заходів з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

2.6

Проведення тижнів національно-патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

-

-

-

-

-

-

2,7

Відкриття, оновлення експозицій національно-патріотичного спрямування музеїв при навчальних закладах району

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

-                                                                                                                                                                                                                                                            -

-

-

-

-

-

2.8

Проведення районних  нарад осіб, відповідальних за національно-патріотичне виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

-

-

-

-

-

-

2.9

Участь в  благодійних заходах, конкурсах, фестивалях з метою відродження Кам’янської Січі

 

 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

2016-2021

27,0

-

-

27,0

 

2016

-

-

-

-

-

2017

5,0

-

-

5,0

 

2018

5,0

-

-

5,0

 

2019

5,5

-

-

5,5

 

2020

5,5

-

-

5,5

 

2021

6,0

 

 

6,0

 

2.10

Комплектування фондів бібліотек освітньо- виховних закладів літературою, спрямованою на національно- патріотичне виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

-

-

-

-

-

-

2.11

Організація участі у впорядкуванні та облаштуванні місць, пов’язаних з історією та культурою рідного краю

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

 

 

-

-

-

-

-

-

2.12

Залучення дітей, учнів та педагогічних колективів до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо)

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури

 

 

-

-

-

-

-

-

2.13

Забезпечення  доступу

до документів,  що відображають історію і культуру Херсонщини,

 надання допомоги в роботі з документами, організація виставок

архівних документів

Архівний сектор районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

Всього

2016-2021

34,5

-

-

34,5

 

у тому числі:

2016

-

-

-

-

 

2017

6,5

-

-

6,5

 

2018

6,5

-

-

6,5

 

2019

7,0

-

-

7,0

 

2020

7,0

-

-

7,0

 

2021

7,5

-

-

7,5

 

 

3. Зміст і форми  національно – патріотичного виховання

 

3.1

Розроблення методичних рекомендацій з організації занять сюжетно-рольових ігор, творчих конкурсів, сценаріїв свят з національно-патріотичної тематики

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

3.2

Розробка тематичних планів роботи з організації національно- патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

3.3

Введення до системи дошкільного виховання  розвивальних технологій та занять з формування у дитини моральних уподобань і здійснення вчинків, пов’язаних з патріотичною позицією

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

Початкова школа

3.4

Розроблення творчих завдань та конкурсів з національно-патріотичної тематики

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

3.5

 

Сприяння проведенню тематичних виставок та конкурсів

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури

-

-

-

-

-

-

3.6

Розроблення методичних рекомендацій з національно-

патріотичного виховання молодших школярів

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

 

-

-

-

-

-

-

3.7

Впровадження в навчально-виховний процес спецкурсу «Українознавство»

 

 

 

 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

3.8

Організація зустрічей з волонтерами, учасниками АТО

Відділ освіти районної державної адміністрації, відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої інформаційної політики апарату районної державної адміністрації; громадські організації (за згодою)

-

-

-

-

-

-

3.9

Проведення конкурсів малюнків, оберегів, організація написання листів бійцям АТО

 

 

 

 

 

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

3.10

Впровадження на заняттях фізичної культури українських народних ігор

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

-

-

-

-

-

-

3.11

Проведення циклу бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри тощо)

Відділи районної державної адміністрації: освіти, культури

-

-

-

-

-

-

Основна і старша школа

3.12

Удосконалення навчальних програм варіативного складника змісту освіти: з історії та географії території проживання, спадщини краю

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

3.13

Налагодження системної екскурсійної діяльності учнівської молоді з відвідуванням історичних місць-пам’яток української історії та культури

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури

2016-2021

27,0

-

-

27,0

 

2016

 

-

-

 

 

2017

5,0

-

-

5,0

 

2018

5,0

-

-

5,0

 

2019

5,5

-

-

5,5

 

2020

5,5

-

-

5,5

 

2021

6,0

-

-

6,0

 

3.14

Щорічне проведення районної   спартакіаді для учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2021

7,5

-

-

7,5

 

2016

-

-

-

-

 

2017

1,0

-

-

1,0

 

2018

1,5

-

-

1,5

 

2019

1,5

-

-

1,5

 

2020

1,5

-

-

1,5

 

2021

2,0

-

-

2,0

 

3.15

Внесення до навчальних планів загальної середньої освіти предметів «Громадянська освіта» та «Історія рідного краю»

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

3.16

Апробація програми виховних годин з національно – патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

 

-

-

-

-

-

-

Позашкільна освіта

3.17

Участь у 

туристсько-краєзнавчих

експедицій

«Моя Батьківщина

Херсонщина» та «Моя

Батьківщина - Україна»

Відділ освіти районної державної адміністрації

2017-2021

12,0

-

-

12,0

 

2016

-

-

-

-

 

2017

2,0

-

-

2,0

 

2018

2,0

-

-

2,0

 

2019

2,5

-

-

2,5

 

2020

2,5

-

-

2,5

 

2021

3,0

-

-

3,0

 

3.18

Організація краєзнавчих експедицій місцями козацької слави

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2021

12,0

-

-

12,0

 

2016

-

-

-

-

 

2017

2,0

-

-

2,0

 

2018

2,0

-

-

2,0

 

2019

2,5

-

-

2,5

 

2020

2,5

-

-

2,5

 

2021

3,0

-

-

3,0

 

3.19

Організація велопробігів, присвячених пам’ятним історичним датам району

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

3.20

Організація роботи гуртків національно-патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2021

67

-

-

67

 

 

 

-

-

 

 

2017

12,0

-

-

12,0

 

2018

12,0

-

-

12,0

 

2019

14,0

-

-

14,0

 

2020

14,0

-

-

14,0

 

2021

15,0

-

-

15,0

 

Всього:

2016-2021

125,5

-

-

125,5

-

у тому числі:

2016

 

-

-

 

-

2017

22,0

-

-

22,0

-

2018

22,5

-

-

22,5

-

2019

26,0

-

-

26,0

-

2020

26,0

-

-

26,0

-

2021

29,0

-

-

29,0

-

 

4. Військово-патріотичне виховання

4.1

Проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

2017-2021

2,5

-

-

2,5

 

-

 

-

-

 

 

2017

0,5

-

-

0,5

 

2018

0,5

-

-

0,5

 

2019

0,5

-

-

0,5

 

2020

0,5

-

-

0,5

 

2021

0,5

-

-

0,5

 

4.2

Участь в  обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

 

 

2017-2021

110

-

-

110

 

2016

 

-

-

 

 

2017

20,0

-

-

20,0

 

2018

21,0

-

-

21,0

 

2019

22,0

-

-

22,0

 

2020

23,0

-

-

23,0

 

2021

24,0

-

-

24,0

 

4.3

Участь в  обласному фізкультурно- патріотичному фестивалі школярів «Козацький гарт»

Відділ освіти районної державної адміністрації

2017-2021

10,8

-

-

10,8

 

-

 

-

-

 

 

2017

1,8

-

-

1,8

 

2018

2,0

-

-

2,0

 

2019

2,0

-

-

2,0

 

2020

2,5

-

-

2,5

 

2021

2,5

-

-

2,5

 

4.4

Проведення районних змаганнях з військово- спортивного

багатоборства серед учнівської молоді

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури

2016-2021

2,5

-

-

2,5

 

2016

 

-

-

 

 

2017

0.5

-

-

0.5

 

2018

0,5

-

-

0,5

 

2019

0,5

-

-

0,5

 

2020

0,5

-

-

0,5

 

2021

0,5

-

-

0,5

 

4.5

Активізація

профорієнтаційної роботи серед старшокласників на подальшу службу в Збройних Силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо

Відділ освіти районної державної адміністрації;

Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат(за згодою)

-

-

-

-

-

-

4.6

Забезпечення зв'язку з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізація зв’язків і спільної профорієнтаційної діяльності шкіл

Відділ освіти районної державної адміністрації;

Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат (за згодою)

2016-2021

8,5

-

-

8,5

 

2016

 

-

-

 

 

2017

1,5

-

-

1,5

 

2018

1,5

-

-

1,5

 

2019

1,5

-

-

1,5

 

2020

2,0

-

-

2,0

 

2021

2,0

-

-

2,0

 

4.7

Залучення офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних занять із військової підготовки у навчальних закладах

Відділ освіти районної державної адміністрації; Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат (за згодою) 

-

-

-

-

-

-

4.8

Організація тренувальних зборів юнаків 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів на базі військових частин

Відділ освіти районної державної адміністрації; Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат (за згодою)

-

-

-

-

-

-

4.9

Організація практичних навичок юнаків під час проведення навчально – польових зборів на базі військових частин

 

2017-2021

26,0

-

-

26,0

 

2017

4,0

-

-

4,0

 

2018

5,0

-

-

5,0

 

2019

5,0

-

-

5,0

 

2020

6,0

-

-

6,0

 

2021

6,0

-

-

6,0

 

4.10

Організація проведення методичного семінару військових керівників і вчителів фізичної культури, а також класних керівників із питань військово- патріотичного виховання учнів

Відділ освіти районної державної адміністрації; Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат (за згодою); комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

-

-

-

-

-

-

4.11

Організація шефства навчальних закладів над військовими частинами

Відділ освіти районної державної адміністрації; Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат (за згодою);  

-

-

-

-

-

-

4.12

Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних закладах

Відділ освіти районної державної адміністрації; Великолепетиський об’єднаний районний військовий комісаріат (за згодою);

-

-

-

-

-

-

Всього:

2016-2021

160,3

-

-

160,3

 

у тому числі:

2016

 

-

-

 

 

2017

28,3

-

-

28,3

 

2018

30,5

-

-

30,5

 

2019

31,5

-

-

31,5

 

2020

34,5

-

-

34,5

 

2021

35,5

-

-

35,5

 

 

5. Взаємодія з громадськими організаціями

5.1

Організація та проведення конкурсу проектів з національно- патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2021

2,5

-

-

2,5

 

2016

 

-

-

 

 

2017

0,5

-

-

0,5

 

2018

0,5

-

-

0,5

 

2019

0,5

-

-

0,5

 

2020

0,5

-

-

0,5

 

2021

0,5

-

-

0,5

 

5.2

Проведення заходів з організаціями козацтва, учасниками бойових дій та ветеранами АТО

Відділ освіти районної державної адміністрації; громадські організації (за згодою)

-

-

-

-

-

-

5.3

Участь в історико-

культорологічному квесті у пониззі Дніпро «Козацька слава»

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2021

10,0

-

-

10,0

 

2016

 

-

-

 

 

2017

2,0

-

-

2,0

 

2018

2,0

-

-

2,0

 

2019

2,0

-

-

2,0

 

2020

2,0

-

-

2,0

 

2021

2,0

-

-

2,0

 

Всього:

2016-2021

12,5

-

-

-

-

у тому числі:

2016

 

-

-

-

-

2017

2,5

-

-

-

-

2018

2,5

-

-

-

-

2019

2,5

-

-

-

-

2020

2,5

-

-

-

-

2021

2,5

-

-

-

-

 

 

 

6. Формування національно-патріотичного світогляду

6.1

Спрямування діяльності музеїв при навчальних закладах на активізацію роботи з національно- патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

6.2

Систематичне висвітлення в засобах масової інформації заходів національно- патріотичного виховання

Відділ освіти районної державної адміністрації; відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої

інформаційної політики апарату районної державної адміністрації; редакція районної  суспільно-політичної газети «Рідний край»

-

-

-

-

-

-

6.3

Участь у Всеукраїнському міячнику шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина - патріота України»

Відділ освіти районої державної адміністрації

-

-

-

 

-

-

6.4

Створення за участю учнів  в соціальних мережах національно- патріотичних сторінок

Відділ освіти районної державної адміністрації; відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

6.5

Забезпечення організації перегляду та обговорення учнями вітчизняних художніх і документальних фільмів національно- патріотичного спрямування

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури; відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої інформаційної політики апарату районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

6.6

Участь в обласній акції «Ми - Українці»

 

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

2017

5,0

-

-

5,0

 

6.7

Участь в обласній акції «Ігри патріотів Херсонщини»

Відділи  районної державної адміністрації: освіти, культури

2017-2021

5,0

-

-

5,0

 

-

 

-

-

 

 

2017

1,0

-

-

1,0

 

2018

1,0

-

-

1,0

 

2019

1,0

-

-

1,0

 

2020

1,0

-

-

1,0

 

2021

1,0

-

-

1,0

 

6.8

Участь у  щорічному фестивалі виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко. Патріотичні лейтмотиви».

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

 

 

 

2017-2021

5,0

-

-

5,0

 

-

 

-

-

 

 

2017

1,0

-

-

1,0

 

2018

1,0

-

-

1,0

 

2019

1,0

-

-

1,0

 

2020

1,0

-

-

1,0

 

2021

1,0

-

-

1,0

 

6.9

Створення постійно діючої експозиції в  краєзнавчому музеї «Герої АТО - герої Херсонщини» для проведення патріотичних заходів

Відділ культури районної державної адміністрації

2016-2021

2,5

-

-

2,5

 

2016

 

-

-

 

 

2017

0,5

-

-

0,5

 

2018

0,5

-

-

0,5

 

2019

0,5

-

-

0,5

 

2020

0,5

-

-

0,5

 

2021

0,5

-

-

0,5

 

6.10

Участь у обласному огляді- конкурсі на кращий стан національно-

патріотичного виховання в навчальних закладах

Відділ освіти районної державної адміністрації

2016-2021

2,5

-

-

2,5

 

2016

 

-

-

 

 

2017

0,5

-

-

0,5

 

2018

0,5

-

-

0,5

 

2019

0,5

-

-

0,5

 

2020

0,5

-

-

0,5

 

2021

0,5

-

-

0,5

 

Всього:

2016-2021

20,0

-

-

20,0

-

у тому числі:

2016

 

-

-

 

-

2017

8,0

-

-

8,0

-

2018

3,0

-

-

3,0

-

2019

3,0

-

-

3,0

-

2020

3,0

-

-

3,0

-

2021

3,0

 

 

3,0

-

 

7. Моніторинг роботи з національно-патріотичного виховання

7.1

Проведення громадських слухань

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

7.2

Інспектування  навчальних закладів

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

7.3

Організація та проведення нарад

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

-

-

-

-

7.4

Винесення на розгляд колегії відділу освіти районної державної адміністрації питання про стан виконання Програми

Відділ освіти районної державної адміністрації; комунальна установа «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти»

-

-

-

-

-

-

7.5

Винесення на розгляд засідання колегії районної державної адміністрації питання про стан виконання Програми

 

Відділ освіти районної державної адміністрації

-

-

 

-

-

-

Всього:

2016-2021

0,0

-

-

0,0

 

у тому числі:

2016

0,0

-

-

0,0

 

2017

0,0

-

-

0,0

 

2018

0,0

-

-

0,0

 

2019

0,0

-

-

0,0

 

2020

0,0

-

-

0,0

 

2021

0,0

     - -

--

0,0

 

Загальна сума:

2016-2021

352,8

-

-

352,8

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

2016

-

-

-

-

 

2017

67,3

-

-

67,3

 

2018

65,0

-

-

65,0

 

2019

70,0

-

-

70,0

 

2020

73,0

-

-

73,0

 

2021

77,5

-

-

77,5

 

                     

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua