Регламент роботи Верхньорогачицької

районної  ради сьомого скликання

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

 ІІ сесії сьомого скликання

 

 

від  26 листопада 2015 року  № 6  

 

Про    Регламент        роботи

Верхньорогачицької районної

ради сьомого скликання

 

         Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Регламент роботи Верхньорогачицької районної ради сьомого скликання.

 

 1. Контроль за виконанням регламенту покласти на виконавчий апарат та постійні  комісії районної ради.

 

 

Голова районної ради                                      Г.І.Нестеренко                 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ІІ сесії районної ради

від   26 листопада 2015 року № 6          

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Верхньорогачицької районної  ради сьомого скликання

 

 1. Загальні положення

         1.1. Верхньорогачицька районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища району, і відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наділяється власними повноваженнями, в межах яких діє самостійно.

         1.2. У своїй діяльності районна рада, її органи та посадові особи керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Регламентом.

         1.3.Кількісний склад депутатів районної ради визначається відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» і становить 26 рівних у своїх правах депутатів.

         1.4. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

         1.5.Рішення районної ради прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями, посадовими особами та громадянами на території району.

         1.6. Регламент Верхньорогачицької районної ради визначає діяльність районної ради та її органів, встановлює порядок скликання і проведення сесій районної ради, засідань постійних та інших  комісій, формування органів ради, порядок здійснення контрольної діяльності та інші процедури, а також функції органів районної ради та її посадових осіб, які випливають з їх повноважень.

         1.7. Регламент районної ради затверджується районною радою не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні районної ради. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми законодавства України незалежно від внесених змін до Регламенту.

1.8. Пленарні засідання районної ради, її президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законодавством.

1.9. Гласність роботи районної ради забезпечується через засоби масової інформації та на офіційному сайті районної ради
http://www.rogachik-rada.ks.ua (далі – офіційний сайт).    

         1.10. У цьому регламенті вживаються такі терміни:

         - рада – Верхньорогачицька районна рада;

         - сесія – сесія Верхньорогачицької районної ради;

         - депутат – депутат Верхньорогачицької районної ради;

         - голова – голова Верхньорогачицької районної ради;

         - заступник голови –  заступник голови Верхньорогачицької районної ради;

         - президія – президія Верхньорогачицької районної ради;

         - комісії – постійні і тимчасові контрольні комісії Верхньорогачицької районної ради;

         - виконавчий апарат ради – виконавчий апарат Верхньорогачицької районної ради;

         - законодавство – чинні закони України;

         - загальний склад ради –  кількісний склад депутатів районної ради, встановлений відповідно до Закону;

         - правомочний склад ради – кількість депутатів, обраних до районної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому Законом порядку, яка становить не менш як 2/3 від загального складу ради.

 

 1. Сесія ради

2.1. Загальні положення

         2.1.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і правомочна вирішувати будь-які питання, що віднесені до її компетенції. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних та інших комісій ради.

         2.1.2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. При відсутності встановленої кількості депутатів рішенням головуючого проведення сесії переноситься на інший час.

         2.1.3. Пленарні засідання ради тривають до вичерпання її порядку денного. Вони проводяться, як правило, у сесійній залі ради. В окремих випадках за пропозицією голови ради, постійної  комісії, президії ради або не менш як третини депутатів від загального складу ради може проводитися виїзне засідання ради.

         2.1.4. Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, визначені статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та інші питання, віднесені до її компетенції, виходячи з державних і місцевих інтересів.

         2.1.5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

         2.1.6. На засіданнях ради можуть бути присутніми народні депутати України та депутати рад інших рівнів. При необхідності запрошуються представники державних органів, об’єднань громадян, трудових колективів, засобів масової інформації. Головуючий повідомляє депутатів про участь осіб, запрошених на засідання.

         2.1.7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою.

 

2.2. Порядок скликання сесії ради

         2.2.1. Сесії скликаються головою ради при необхідності, але не менше одного разу на квартал.

         Пленарне засідання сесії розпочинається голосуванням. Питання про перерву в пленарному засіданні визначається регламентом сесії.

         2.2.2. Сесія може бути скликаною за пропозицією постійної комісії або не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

         Пропозиція про скликання позачергової сесії подається в письмовому вигляді керівником ініціативної групи депутатів на ім’я голови. При цьому слід вказати перелік питань, які пропонуються на розгляд сесії.

         Розпорядження про дату проведення позачергової сесії приймається не пізніше, як за три дні після подання звернення.

         2.2.3. Першу сесію новообраної ради скликає голова районної виборчої комісії не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради, а саме двох третин від загального складу ради.    

         2.2.4. У разі неможливості скликати сесію головою ради сесія скликається заступником голови:

         1) за дорученням голови;

         2) якщо голова без поважних причин не скликав сесію у десятиденний строк після подання пропозицій та настання умов, передбачених п.2.2.2. цього Регламенту;

         3) якщо сесія не скликається головою у строки, передбачені п.2.2.1. цього Регламенту.

         2.2.5. Сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше однієї третини складу ради або постійною комісією у разі, якщо у двотижневий строк голова або заступник голови не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.2.2.2.

         2.2.6. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачаються внести на розгляд сесії.

        

2.3. Підготовка питань до розгляду на пленарному

 засіданні районної ради

         2.3.1. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, депутатськими групами, фракціями, головою райдержадміністрації.

         2.3.2. Питання вноситься на розгляд сесії за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів щодо нього.

         2.3.3. Проекти рішень ради, доповіді, довідкові матеріали з питань, що вносяться на розгляд сесії, готуються депутатами, постійними комісіями, виконавчим апаратом районної ради.

         2.3.4. Матеріали до питань, що виносяться на розгляд сесії, включають:

         1) проект рішення з додатками (якщо вони є);

         2) висновки та пропозиції постійних комісій.

         2.3.5. Проекти рішень та інші матеріали, що додаються до проекту, повинні бути стислими, ретельно відредагованими та розкривати суть питання.

         Проект рішення про районний бюджет повинен подаватися з пояснювальною запискою, яка містить постатейну розшифровку.

         2.3.6. Довільне скорочення найменування установ, підприємств, організацій, прізвищ, імен, по батькові та окремих слів не допускається.

         2.3.7. Структура проекту рішення:

         1) структура проекту рішення включає в себе сукупність розташованих у встановленій послідовності реквізитів (обов’язкових елементів);

         2) основними реквізитами проекту рішення як службового документа є найменування ради, число скликання, назва виду документа, дата і номер, заголовок, текст;

         3) у верхньому правому кутку проставляється слово «Проект». Посередині аркуша розміщується назва районної ради  (всі слова – великими друкованими літерами) та вказується порядковий номер скликання. Наприклад:

 

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА  РАЙОННА  РАДА

(сьоме скликання)

         4) назва виду документа включає слово «РІШЕННЯ», яке друкується великими літерами під найменуванням ради;

         5) ліворуч проставляється гриф дати («____» ___________20__року) і на цьому рівні праворуч – номер (№);

         6) під датою вказується заголовок рішення. Призначення заголовка полягає в розкритті змісту рішення, тобто встановлення сфери його дії. Формулювати заголовок потрібно за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на запитання «про що?», наприклад: «Про розподіл…», «Про порядок…» і т. д;

         7) текст рішення, як правило, складається з двох частин: констатуючої та постановляючої. У першій частині приводиться короткий опис справ з винесеного на розгляд питання, вказується обґрунтування та підстава для складання рішення з обов’язковим посиланням на нормативний акт, який регулює відповідний вид відносин.   У другій частині викладаються висновки, пропозиції, рішення, містяться обов’язкові для виконання вказівки, встановлюються відповідальні особи, органи, строки виконання та здійснення контролю за виконанням рішення районної ради;

         8) постановляюча частина тексту рішення починається зі слова «ВИРІШИЛА», яке друкується в окремому рядку, в центрі аркуша.

Постановляюча частина складається з пунктів та підпунктів. Пункти нумеруються тільки арабськими цифрами. Підпункти нумеруються двома цифрами, розділеними крапкою, де перша означає номер пункту, а друга – номер підпункту;

         9) вказівки про контроль за виконанням рішення вміщується в його останньому пункті. У цьому пункті потрібно вказати назву відповідної постійної комісії, а при необхідності – прізвище голови районної ради або його заступника;

         10) додатки до рішення районної ради повинні мати відмітку з посиланням на відповідне рішення районної ради, його дату і номер.

         Ця відмітка проставляється у верхньому правому кутку першого аркуша додатка, наприклад:

         Додаток

         до рішення районної ради

         від «___»__________20__ року №___

         При наявності кількох додатків на них проставляються порядкові номери.

         Додатки підписуються керуючим справами виконавчого апарату районної ради;

         11) Погодження рішень оформляється грифом погодження. Гриф погодження включає в себе такі елементи: слово «ПОГОДЖЕНО», найменування посади, особистий підпис, ініціали і прізвище особи, з якою погоджується рішення. Наприклад:

         ПОГОДЖЕНО

         Заступник голови районної ради (підпис) ініціали, прізвище

        

2.4. Реєстрація депутатів. Відкриття сесії

         2.4.1. Реєстрація депутатів, що прибули на сесію, проводиться перед початком кожного засідання, а також після обідньої перерви.

         2.4.2. Якщо депутат не може взяти участь у роботі сесії із поважних причин, він зобов’язаний попередньо повідомити про це голову ради або його заступника (письмово, усно, по телефону).

         2.4.3. Сесію відкриває і веде голова ради або його заступник. У виняткових випадках, передбачених п.2.2.5. цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде, за рішенням ради, один з депутатів ради. Сесія відкривається Гімном України та Гімном Верхньорогачицького району.

         2.4.4. Першу сесію новообраної ради веде голова районної виборчої комісії до моменту  обрання тимчасової президії.

 

 

 

2.5. Порядок денний сесії  

2.5.1. Відкритість та гласність роботи ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій, можливістю громадян бути присутніми на пленарних засіданнях ради, президії та  постійних комісій.

2.5.2. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться головою районної ради, головою районної державної адміністрації, постійними комісіями, депутатськими фракціями і групами, депутатами.

Проект порядку денного готується виконавчим апаратом ради на основі проектів рішень та інших документів, поданих постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, головою ради, попереднього розгляду президією районної ради.

 Виконавчий апарат в 5-ти денний термін після  формування  проекту порядку денного на президії районної ради оприлюднює на офіційному сайті плани проведення та порядок денний відкритих  пленарних засідань  органів ради.

Проекти рішень, після попереднього розгляду постійними комісіями вносяться до проекту порядку денного і оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніше, ніж за двадцять робочих днів до дати їх розгляду.

Зміни до оприлюднених проектів рішень можуть бути внесені за поданням депутатів, постійних комісій, райдержадміністрації, погодженим із головою районної ради або за пропозицією голови районної ради.

Проекти рішень із внесеними змінами оприлюднюються на офіційному сайті із зазначенням дати оновленої інформації.

Подані пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом районної ради та за десять днів до сесії надаються голові районної ради.

2.5.3. У разі необхідності пропозиції до проекту порядку денного сесії районної ради можуть бути внесені й після закінчення терміну подання пропозицій, визначеного цим Регламентом.

Такі пропозиції можуть бути внесені тільки за згодою голови районної ради та оприлюднені на офіційному сайті  ради того ж дня.

 Порядок денний затверджується радою більшістю від загального складу ради.

2.6. Утворення робочих органів сесії

         2.6.1. З метою забезпечення нормальної роботи сесії (гласності, об’єктивності, відповідності законам України, даному Регламенту) на сесії утворюються робочі органи.

         Пропозиції по їх кількісному та персональному складу вносяться головуючим на засіданні від імені постійної комісії або робочої групи, яким доручена підготовка сесії. Вони вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на сесії.

 

 

 

Лічильна група (комісія)

         Обирається з числа депутатів для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії в кількості не менше 2 депутатів. Про результати голосування члени лічильної комісії складають протокол.

 

Секретаріат  сесії

         Секретаріат сесії, його керівник обирається з числа депутатів для ведення протоколу засідання, розгляду та систематизації запитів, пропозицій депутатів, а також листів, заяв, телеграм, інших звернень виборців, що надходять на адресу сесії, інформування сесії з цих питань.

         Встановлює черговість виступаючих у залежності від часу подачі записки депутатом на виступ.

         Дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії.

         Передає головуючому матеріали, запитання, які надходять від депутатів ради та запрошених.

 

Юридична  група

         Обирається радою для юридичного забезпечення роботи сесії, дає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів з правових питань.

         До складу юридичної групи мають право входити депутати, а також особи, які не є депутатами ради.

 

Прес-група

         Обирається з депутатів ради, до її складу можуть бути також обрані особи, які не є депутатами ради.

         Прес-група забезпечує виклад матеріалів сесії в пресі в обсязі, визначеному сесією.       

         2.6.2. Проекти матеріалів сесії готуються і подаються на розгляд сесії українською мовою.

         2.6.3. Запрошені особи не мають права втручатись в роботу сесії, зобов’язані утримуватися від виявлення схвалення чи несхвалення,  дотримуватися порядку, виконувати розпорядження головуючого, займають в залі тільки місця, відведені для запрошених.

         Особи, які не є депутатами, у випадках порушення встановленого порядку, можуть бути виведені з залу засідань розпорядженням головуючого.

        

2.7. Ведення пленарних засідань

         2.7.1. Відповідно до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.

         Після закінчення виступу доповідача (співдоповідача) депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, співдоповіді, інформації тощо. Усні запитання подаються після надання депутату слова головуючим на сесії, письмові – подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу.

         2.7.2. Головуючий надає слово для виступу і стежить за додержанням встановленого регламенту, надає слово для оголошення запитів і довідок, що надійшли в письмовій формі, ставить питання на голосування і оголошує його результати.

         2.7.3. Під час засідань сесії головуючий забезпечує порядок у залі засідань, створює рівні можливості депутатам у обговоренні питань, він не має права переривати виступи депутатів, а також коментувати їх, окрім тих випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова. Головуючий має право брати участь у обговоренні на загальних засадах.

         2.7.4. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису.

         Уповноважена депутатською групою чи фракцією особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.

         2.7.5. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

         1) доповідь – до  1 години;

         2) співдоповідь – до 15 хвилин;

         3) запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях – до 30 хвилин;

         4) обговорення доповіді – до 1 години;

         5) виступи в обговоренні – до 7 хвилин;

         6) повторні виступи – до 3 хвилин;

         7) запитання – до 3 хвилин;

         8) відповіді на запитання – до 5 хвилин;

         9) довідка – до 2 хвилин;

         10) репліка за порядком ведення – до 3 хвилин.

         Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.

         2.7.6. Позачергова перерва в роботі сесії на 15 хвилин оголошується на вимогу не менш, як 1/3 депутатів. Депутатська група чи фракція має право ставити на голосування питання про перерву (на 15 хв.) в роботі засідань сесії для нарад і консультацій тільки один раз з кожного питання порядку денного.

         2.7.7. Пропозиція про припинення дебатів ставиться на голосування не пізніше, як трьох наступних виступів з моменту її надходження.

         2.7.8. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш 20 депутатів, або на виступі наполягає голова постійної депутатської комісії (голова фракції), їм надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше трьох.

         2.7.9. Після повторного припинення обговорення воно може бути поновлене на вимогу не менше половини депутатів, присутніх на засіданні на термін не більше 15 хвилин.

         2.7.10. Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили.

         2.7.11. Після припинення дебатів перед голосуванням доповідач та співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

         2.7.12. Перед обговоренням кожного питання головуючий може поставити на голосування зміну часу на доповіді і виступи та встановлення часу на розгляд цього питання.

         2.7.13. Останні 15 хвилин пленарного засідання відводяться для оголошення депутатських запитів та заяв після попереднього подання їх в секретаріат ради у письмовій формі, а також для відповідей на депутатські запити, які не потребують додаткового вивчення, оголошень, повідомлень, заяв.

        

2.8. Порядок голосування

         2.8.1. На сесії з усіх питань проводиться голосування. Голосування може бути відкритим, рейтинговим, поіменним, таємним.

         2.8.2. Для здіснення голосування (відкритого, рейтингового, таємного, поіменного) з числа депутатів утворюється лічильна комісія. Лічильна комісія обирається відкритим голосуванням. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову, заступника і секретаря.

         2.8.3. На вимогу не менш 1/3 депутатів ради проводиться поіменне голосування.

         Поіменним є голосування з документальним підтвердженням вибору кожного з депутатів, що голосує. Поіменне голосування проводить головуючий на сесії. При цьому при проведенні поіменного голосування після оголошення головуючим прізвища депутата – депутат підводиться з місця і виголошує свій вибір «за», «проти» або «утримався», про що головуючим робиться відповідна відмітка в аркуші поіменного голосування.

         Результати поіменного голосування за рішенням сесії можуть публікуватися в засобах масової інформації.

         2.8.4. Рейтинговим є голосування кількох пропозицій або поправок у порядку їх внесення, що стосується одного і того ж питання і виключають одна одну (альтернативні пропозиції). Прийнятою для подальшого розгляду вважається пропозиція (альтернативна), яка отримала більшість голосів депутатів, які взяли участь у голосуванні.

         Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятою для подальшого розгляду, не надійшло жодної пропозиції чи поправки, вона вважається прийнятою в цілому, в інших випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї здійснюється на загальних засадах, без врахування голосування про її прийнятність для розгляду. Рейтингове голосування може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менш як половиною депутатів ради, присутніх у залі засідань.

         2.8.5. При таємному голосуванні виготовляються спеціальні бюлетені, зміст яких визначається сесією. Форма бюлетеня, час, місце і порядок голосування визначається лічильною комісією і оголошується на сесії. Кожен депутат може одержати лише один бюлетень.

         Про результати таємного голосування лічильна комісія складає відповідний протокол, який підписують всі члени лічильної комісії. Після доповіді голови лічильної комісії відповідний протокол затверджується сесією. При виявленні помилок в порядку проведення голосування проводиться повторне голосування.

 

2.9. Порядок розгляду та прийняття рішень

 на пленарному засіданні сесії районної ради      

         2.9.1. Рада в межах повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

         2.9.2. Рішення з процедурних питань приймається простою більшістю депутатів, присутніх у залі.

         2.9.3. Депутат має право в ході обговорення питання порядку денного вносити усні поправки до проектів рішень.

         Право на роз’яснення пропозицій і поправок мають ініціатори їх внесення. Якщо до однієї статті або її частини є декілька пропозицій, які виключають одна одну, то їх обговорення проводиться одночасно з послідовним, у порядку черговості їх внесення, наданням слова ініціаторам їх внесення.

         2.9.4. Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

         2.9.5. Рішення ради можуть прийматися відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням.

         Таємне голосування проводиться:

         1) у випадках, передбачених пунктами 1, 29, 31 статті 43, статтями 55, 56 та пунктом 2 статті 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

         2) на вимогу не менше 1/3 депутатів;

         3) в інших випадках, передбачених законодавством.

         Порядок голосування затверджується сесією.

         2.9.6. Рішення, що не одержали потрібної кількості голосів, відхиляються, чи повертаються на доопрацювання в постійні комісії.

         2.9.7. Рішення ради підписуються головою ради, у разі його відсутності – заступником голови ради або депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні відповідно до  пункту 2.4.3. цього Регламенту.

         2.9.8. Депутат бере участь у голосуванні лише особисто. Він не може подавати свій голос до початку або після закінчення голосування.

         2.9.9. Рішення районної ради, що набрали чинності, скасуванню районною радою не підлягають. Вони можуть бути визнані районною радою такими, що втратили чинність.

         2.9.10. Рішення районної ради надають відповідним виконавцям не пізніш як у десятиденний строк (без урахування вихідних та святкових днів) після їх прийняття.

         2.9.11. Підписані головою районної ради рішення є оригіналами і зберігаються в загальному відділі в установленому порядку. Всі інші примірники рішень районної ради є копіями.

В 5-ти денний  строк з дня прийняття, підписані головою районною ради, рішення оприлюднюються на офіційному сайті районної ради та інформаційному стенді  районної ради.

         2.9.12. Рішення районної ради надаються районній державній адміністрації та іншим  підприємствам, установам, організаціям, якщо ці рішення стосуються їхньої діяльності.

         2.9.13. За рішенням районної ради окремі рішення районної ради не нормативно-правового характеру можуть доводиться до відома населення у вигляді стислого або повного переказу.

         2.9.14. Громадяни мають право  ознайомлення з виступами, ходом розгляду, підсумками голосувань, позицією окремих депутатів, відображених в протоколах сесій, президії, постійних депутатських комісій районної ради

 

 1. Голова, заступник голови ради

         3.1. Голова ради обирається районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів  на строк повноважень ради. Рішення про обрання голови вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

         Висунуті кандидати на посаду голови виступають на пленарному засіданні ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з низ. Головуючий на пленарному засіданні, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих для кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає  згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування, або  заявляє про самовідвід.

         Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

         У разі, коли кандидатів на посаду голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень у пункті 3.1 цього Регламенту. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох разів.   

         3.2. Голова ради здійснює  свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного  скликання та працює у раді на постійній основі.

         3.3. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

         3.4. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

         3.5. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.

         3.6.  Голова ради:

         1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачаються внести на розгляд ради, веде засідання ради;

         2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

         3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

         4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;

         5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

         6) організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

         7) організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

         8) організовує роботу президії ради;

         9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;

         10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

         11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради, її виконавчого апарату;

         12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

         13) видає розпорядження в межах своїх повноважень;

         14) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;

         15) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

         16) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

         17) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень сільських, селищних рад та їх органів;

         18) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін,  у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації";

         19) вирішує інші питання, доручені йому радою.

         3.7. Заступник голови ради обирається районною радою у межах строку її повноважень з числа депутатів ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до  припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання.

         Рішення про обрання заступника голови ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

         У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень у пункті 3.7 цього Регламенту. Кандидатури, що не набрали необхідної кількості голосів, можуть бути представлені на розгляд сесії ради не більше двох разів.         

         3.8. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата районної ради за рішенням районної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд відповідної ради на вимогу не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради або голови ради.

         3.9. Повноваження заступника голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата районної ради в разі звернення з особистою заявою про складення ним повноважень заступника голови ради.

3.10. Заступник голови районної ради, за відсутності голови районної ради на підставі  його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі.

        

4.Органи ради

         4.1. Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для виконання покладених на неї функцій районна рада створює свої органи.

         4.2. Органами районної ради є:

         1) президія районної ради;

         2) постійні комісії;

         3) тимчасові контрольні комісії;

         4) виконавчий апарат районної ради.

        

         4.3. Положення про органи ради, визначення структури, загальної чисельності та витрат на їх утримання затверджується рішенням ради.

                                              

 1. Президія районної ради

         5.1. Рада утворює Президію районної ради. Президія є дорадчим органом ради, який готує пропозиції і рекомендації запланованих питань, приймає рішення, які мають дорадчий характер.

         5.2. До складу Президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

 

 1. Виконавчий апарат ради

         6.1. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

         6.2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню  радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

         6.3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

         6.4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

 1. Постійні комісії ради

         7.1. Постійні комісії ради є органом ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень ради та розпоряджень голови районної адміністрації з делегованих їм повноважень.

         7.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

         7.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова ради, його заступник.

         7.4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, їх голови виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

         7.5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються  для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

         7.6. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до компетенції ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в

необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

         7.7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

         7.8. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. При відсутності голови комісій або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

         7.9. Засідання постійної комісії скликається при необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

         7.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки, і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

         7.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними строк.

         7.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

         7.13. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

         7.14. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

         7.15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається регламентом ради та положенням про постійні комісії, що затверджуються радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

         7.16. Радою утворюються, не пізніше як на другій сесії, такі постійні комісії:

         1)  мандатна з питань депутатської діяльності та етики, гуманітарної політики, законності та правопорядку;

         2)  з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району;

3) з питань соціального захисту населення, ветеранів війни і праці, охорони здоров’я, молоді;   

         4) з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

         7.17. Депутат може брати участь в роботі іншої комісії з правом дорадчого голосу.

 

 1. Тимчасові контрольні комісії ради

         8.1. Тимчасові контрольні комісії ради є органом ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

         8.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

         8.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

         8.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

 1. Депутати ради, форми реалізації повноважень депутатів

         9.1. Депутати ради.

9.1.1.Повноваження депутатів ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством.

         Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

         9.1.2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

         9.1.3. На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

         9.1.4. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної комісії та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

         9.1.5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів районна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

9.1.6. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях районної ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано.

         9.1.7. Депутат має право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

         9.1.8. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

         9.1.9. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

9.1.10. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами України та цим Регламентом.

          9.1.11. Депутат   ради  може  мати до п'яти помічників-консультантів, правовий статус і умови діяльності яких визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та Положенням про помічника-консультанта депутата Верхньорогачицької районної ради, затвердженого рішенням сесії районної ради.

9.2. Форми реалізації депутатських повноважень.

9.2.1. Депутати ради мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

9.2.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради, її органів, сільського селищного голови, голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань які віднесені до відання ради, керівників установ і організацій не залежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району.

9.2.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми під час пленарного засідання ради або постійної комісії. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання  не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення за ним не приймається.

9.2.4. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій не залежно від форми власності, розташованих на території району щодо  здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

9.2.5. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, як правило, у письмовій формі із питань, які віднесені до відання ради.

9.2.6. При розгляді депутатських запитів на пленарному засіданні ради головуючий оголошує стислий зміст запиту, кому він адресований та прізвища депутатів, які його підписали.

9.2.7. Розгляд депутатських запитів, як окреме питання, підлягає обов’язковому включенню до порядку денного пленарного засідання ради після попереднього розгляду профільною постійною комісією.

9.2.8. У запиті зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та посада осіб, до яких направляється запит, поштова адреса, коротка назва запиту, суть проблеми та вимог, підпис депутата (депутатів),  назва депутатської фракції, дата складання. Текст долучається до протоколу сесії.

9.2.9. У разі оголошення запиту в усній формі, виконавчий апарат формує запит та направляє його на  розгляд постійної комісії.

9.2.10. По кожному депутатському запиту районна рада приймає рішення.

9.2.11. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату ради.

9.2.12. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту.

9.2.13. відповідь на запит, на вимогу депутата, розглядається на пленарному засіданні районної ради.

9.2.14. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, завчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засідання ради.

 

10.Депутатські групи

         10.1.  Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, за спільністю проблем, які вони вирішують, депутати можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

         10.2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як з трьох депутатів ради.

         10.3. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

         10.4. Депутатська група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якої додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

         10.5. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

         10.6. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.

         10.7. Діяльність депутатської групи припиняється:

         1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено п.10.2.;

         2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

         3) після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

10.8. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

 

 

 1. Депутатські фракції

         11.1. Депутати ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції.

         Депутатські фракції утворюються на сесії районної ради за рішенням зборів депутатів, на яких обирається керівник фракції.

         Керівник фракції організовує її роботу та представляє її у відносинах з іншими фракціями  ради.

         11.2. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами, обраними за виборчими списками місцевих організацій політичних партій (блоків), які за результатами виборів отримали депутатські мандати.

         11.3. Політична партія має право формувати в районній раді лише одну депутатську фракцію.

         11.4. Принципи функціонування депутатської фракції повинні бути демократичними і не суперечити вимогам Конституції України, Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту.

         11.5. Кожна депутатська фракція реєструється. Умовою реєстрації є надходження до секретаріату сесії районної ради підписаного особисто кожним депутатом, який увійшов до складу депутатської фракції, письмового повідомлення про сформування депутатської фракції. У письмовому повідомленні зазначаються назва депутатської фракції, її персональний склад та партійна належність членів депутатської фракції, а також прізвища голови депутатської фракції та заступника голови депутатської фракції. Повна та скорочена назва депутатської фракції, як правило, збігається з назвою відповідної політичної партії.

11.6. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні інформує депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад, голову депутатської фракції та заступника голови депутатської фракції. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатської фракції.

         11.7. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції.

         11.8. Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на засіданнях районної ради та її органів.

         11.9. Депутатські фракції мають право вносити на розгляд районної ради проекти рішень, підготовлені від їх імені, в порядку, визначеному Регламентом.

         11.10. Депутатська фракція, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника.

         11.11. Діяльність депутатської фракції припиняється:

         1) у разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо після цього в її складі залишається менше 5депутатів;

         2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу відповідного рішення;

         3) після закінчення повноважень районної ради поточного скликання.

         11.12. Депутати і депутатські фракції мають право вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, установлених цим Регламентом для депутатських фракцій.

        

 1. Права депутатських груп, фракцій

         12.1. Депутатські групи, фракції мають право:

         1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

         2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

         3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

         4) вносити для обговорення на сесії питання, що виходять за межі компетенції депутатських комісій, та у разі незгоди з думкою комісій, внесення таких питань ставиться на голосування;

         5) додатково виступати в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням;

         6) отримувати матеріали про діяльність ради, райдержадміністрації;

         7) визначати  уповноважених осіб від фракцій для виступу, надання консультацій тощо;

         8) об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

         9) на вимогу депутатської групи, фракції може бути скликане позачергове засідання комісії ради.

 

 1. Помічник-консультант депутата районної ради

         13.1. Депутат    місцевої    ради    може    мати    до    п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

         13.2. Персональний     підбір     кандидатур      на      посаду помічника-консультанта  депутата  місцевої  ради,  організацію  їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює  особисто  депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

         13.3. Помічником-консультантом  депутата районної ради (далі - помічник-консультант) може бути лише громадянин  України, який має загальну середню освіту.

13.4. Помічник-консультант працює на громадських засадах.

13.5. Помічник-консультант у своїй роботі керується  Конституцією та чинним законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта Верхньорогачицької районної ради, затвердженого рішенням сесії районної ради.

       13.6. Помічник-консультант має право:

       13.6.1. Позачергово бути прийнятим заступником голови районної ради, входити  і  перебувати  у  приміщеннях районної ради, її відділів та управлінь за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку роботи.

13.6.2. Бути присутнім на пленарних засіданнях районної ради у відведених для цього місцях.

13.6.3. Бути присутнім на засіданнях постійних комісій  або тимчасових контрольних комісій районної ради за письмовим дорученням депутата та згодою голови відповідної комісії.       

13.6.4. На ознайомлення з актами, прийнятими районною радою, крім прийнятих на її закритих засіданнях, а також інформаційними і довідковими

матеріалами, що офіційно поширюються Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом міністрів України, обласною та районною радами, органами виконавчої влади.

        13.6.5. Отримувати за письмовим дорученням депутата  від посадових осіб районної ради, підприємств, установ, організацій, розташованих на території району, об’єднань громадян у встановленому порядку необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень документи  інформаційні  та  довідкові  матеріали.

        13.6.6. Одержувати надіслану на ім'я депутата   поштову  та  телеграфну  кореспонденцію,  відправляти  її за дорученням депутата.

        13.6.7. За дорученням  депутата    брати участь   в   організації   вивчення   громадської   думки,  потреб територіальної громади,  інформувати про  них  депутата  районної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

       13.6.8. За  письмовим зверненням депутата  та за  згодою  посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування користуватися  копіювально-розмножувальною   та   обчислювальною технікою.

       13.7. Помічник-консультант зобов'язаний:

       13.7.1. Дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта, затвердженого рішенням сесії районної ради.

       13.7.2. При  виконанні  своїх  обов'язків  не допускати дій,  що можуть  негативно  впливати  на  виконання  повноважень   депутата районної  ради,  утримуватися  від  заяв та вчинків,  що компрометують депутата районної ради.

13.7.3. Дотримуватись належної культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату районної ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

       13.7.4. За дорученням депутата  вивчати питання, що входять до його компетенції, готувати по них необхідні матеріали,  надавати депутату районної  ради  допомогу  у здійсненні контролю за виконанням прийнятих рішень.

       13.7.5. Допомагати депутату  в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ та організацій.

13.7.6. Виконувати доручення депутата  у взаємовідносинах з виборцями, посадовими особами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємств, установами та організаціями;

       13.7.7. Допомагати депутату   в  розгляді надісланої  на  його ім'я пошти або поданих на особистому прийомі виборцями  пропозицій,  заяв  і  скарг  громадян  та  у  вирішенні порушених у них питань.

13.7.8. За дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо  шляхів їх вирішення.

       13.7.9. Вести діловодство,  забезпечувати збереження документів, які  надходять  на   ім'я   депутата, контролювати   своєчасне  надходження  відповідей  на  депутатські запити та звернення.

       13.7.10. Сприяти  депутату   у налагодженні зв'язків  з   органами   державної   влади,   органами   місцевого самоврядування,  об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями  у  вирішенні  питань,  що  стосуються  інтересів виборців.

13.7.11. Надавати     депутату  організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу  при  здійсненні ним депутатських повноважень.

        13.7.12. Помічнику-консультанту     забороняється     розголошувати відомості,  що  стали йому відомі в процесі своєї діяльності,  без відома депутата  та  використовувати  їх  у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                        І.Ю.Малишева

 

 

 

     

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua