РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 21.09.2018 №351

Про затвердження Положення

про Громадську раду при

районній державній адміністрації

Відповідного до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (зі змінами), на підставі протоколу № 1 засідання Громадської ради при районній державній адміністрації від 14 вересня 2018 року, керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

  1. Затвердити Положення про Громадську раду при районній державній адміністрації, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Нестеренко С.М..

 

Голова районної

державної адміністрації                                                     Н.О. Тарасова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

21.09.2018 №351

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Верхньорогачицькій

районній державній адміністрації

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Верхньорогачицькій районній державній адміністрації (далі - Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі  громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

1.2.У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою та затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному сайті органів влади району протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

1.3. Основними завданнями Громадської ради є:

- сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;

- сприяння врахуванню районною державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.1.1. Готує та подає районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

2.1.2. Готує та подає районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

2.1.3. Подає районній державній адміністрації обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких районна державна адміністрація проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи районної державної адміністрації.

2.1.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності районної державної адміністрації та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє районна державна адміністрація.

2.1.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції, а також за дотриманням нею вимог нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

2.1.6. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному сайті органів влади району районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб.

2.1.7. Збирає, узагальнює та подає районній державній адміністрації інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

2.1.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі району, області.

2.1.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

2.2.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо).

2.2.2. Залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою).

2.2.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

2.2.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради.

2.2.5. Отримувати від райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

2.2.6. Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщення, в якому розміщена районна державна адміністрація.

  1. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

3.2. Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

3.3. До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад.

3.4. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

3.5. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб.

3.6. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

3.7. До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

3.8. Для формування складу Громадської ради районна державна адміністрація не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).

3.9. Якщо при органі вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна группа утворюється органом не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної групи районна державна адміністрація затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради.

3.10. До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради, представники районної державної адміністрації, при якій утворюється Громадська рада.

3.11. Персональний склад ініціативної групи районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному сайті органів влади району протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.12. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів районна державна адміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з районною державною адміністрацією повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.13. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства районної державної адміністрації письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року,- за період діяльності);

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

3.14. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

3.15. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

3.16. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

3.17. Підставами для відмови представнику інституту громадянськогосуспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

- невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 3.3.цього Положення;

- недостовірність інформації, що міститься в документах,поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційноголиста;

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, упроцесі припинення.

3.18. Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація пр о результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з районною державною адміністрацією, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб.

3.20. Під час проведенн  установчих зборів, які відкриває уповноважений представник  ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

3.21. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається районній державній адміністрації.

3.22. Районна державна адміністрація оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

3.23. Голова районної державної адміністрації на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

  1. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У РАДІ

4.1. Члени Громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, подавати свої пропозиції;

- брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є;

- інформувати Громадську раду про свою діяльність;

- пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

- бути членом профільних комітетів, експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

- у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2. Члени Громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членами яких вони є.

4.3. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може викласти письмово власну думку, яка долучається до протоколу засідання.

4.4. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

4.5. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

 - неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Громадської ради відповідної заяви;

- обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

- смерті члена Громадської ради.

4.6. У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

4.7. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання Громадської ради. Районна державна адміністрація оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

4.8. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, райдержадміністрація вживає заході для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської ради.

4.9. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

- коли засідання Громадської ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні;

- реорганізації або ліквідації органу.

4.10. Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом районної державної адміністрації.

4.11. У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених пунктом 4.9. орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 3.8. цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Громадську раду очолює голова, який обирається із числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

5.2. Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення.

5.3. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.4. Голова Громадської ради:

- організовує діяльність громадської ради;

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені громадської ради;

- представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях колегії райдержадміністрації та облдержадміністрації.

5.5. Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Громадську раду.

5.6. У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

5.7. Секретар Громадської ради обирається із числа її членів або за заявою Громадської ради голова районної державної адміністрації може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника районної державної адміністрації.

5.8. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, голови районної державної адміністрації або однієї третини загального складу її членів.

5.9. Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному сайті органів влади району.

5.10. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

5.11. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

5.12. У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу голова районної державної адміністрації, його заступник або інший уповноважений представник районної державної адміністрації.

5.13. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.14. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.15. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду районною державною адміністрацією.

5.16. Рішення районної державної адміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причин їх відхилення.

5.17. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників районної державної адміністрації в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

5.18. Річний план роботи Громадської ради та звіт про йоговиконання оприлюднюються на офіційному сайті органів влади району та в інший прийнятний спосіб.

  1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ, ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковом порядку розміщуються на офіційному сайті органів влади району в рубриці «Громадська рада».

6.2. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює районна державна адміністрація.

6.3. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 

Заступник керівника апарату – начальник

відділу організаційної роботи та з питань

внутрішньої, інформаційної політики

апарату районної державної адміністрації                        А.В. Максименко

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua