ПРОЕКТ

 

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХVІІ сесії  сьомого скликання

від 28 лютого 2017  року №

 

Про  порядок призначення керівників

закладів освіти, що перебувають у

спільній власності  територіальних

громад Верхньорогачицького району

 

 

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України, статті 20 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 року № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», підпунктів 92, 93 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, у зв’язку з необхідністю визначення процедури призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності за результатами конкурсного відбору, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна  рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району, що додається.

2. Затвердити:

2.1. Порядку призначення на умовах контракту, продовження терміну дії контракту, звільнення керівника Комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти», що є у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району (додаток 1).

2.2. Типову форму контракту з керівниками закладів освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району (додаток 2).

2.3.Порядок укладання контракту з керівниками закладів освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району  (додаток 3).

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради.

 

 

Голова районної ради                                      Г.І. Нестеренко

ЗАТВЕРДЖЕННО

рішенням  ___сесії

районної ради VII скликання

від     ______ 2016 року  №___

 

Порядок призначення на умовах контракту, продовження терміну дії контракту та внесення змін до умов контракту, звільнення керівника комунальної установи  «Верхньорогачицький районний центр по обслуговуванню закладів освіти», що є у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сесій районної ради вирішуються питання призначення і звільнення керівника комунальної  установи «Верхньорогачицьий районний центр по обслуговуванню закладів освіти» ( далі - Комунальна установа), що знаходиться у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району.

1.2. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України керівники підприємств приймаються на посаду на умовах контракту.

1.3. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватися за угодою сторін.

 

2. Призначення на умовах контракту керівника комунальної установи

 

2.1. Керівник комунальної установи  призначається на посаду на умовах контракту за рішенням районної ради.

2.2. Ініціатива щодо призначення керівника комунальної  установи  на умовах контракту може виходити від громадян України, трудових колективів, громадських організацій, постійних комісій районної ради, Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

2.3. Контракт з керівником комунальної установи укладається головою Верхньорогачицької  районної ради згідно із прийнятим рішенням про призначення керівника і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття районною радою рішення про його призначення.

2.4. При укладанні контракту з керівником комунальної установи угодою сторін може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності займаній посаді, окрім випадків, коли випробування, відповідно до законодавства, не встановлюється. Строк випробування визначається в рішенні районної ради про призначення керівника на умовах контракту.

2.5. Для розгляду питання призначення керівника комунальної  установи  на ім’я голови районної ради подається заява особи, яка претендує на дану посаду (з наданням згоди на обробку персональних даних).

До заяви додаються:

-особова картка або особовий лист;

-автобіографія;

-ксерокопія диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту і підвищення кваліфікації, а також інші документи, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам на дану посаду;

-ксерокопія трудової книжки;

-ксерокопія паспорта;

-ксерокопія ідентифікаційного коду.

2.6. Голова Верхньорогачицької районної ради направляє наданий пакет документів до загального відділу Верхньорогачицької  районної ради (далі по тексту – Відділ) для розгляду та внесення пропозицій.

2.7. Районна рада письмово повідомляє Верхньорогачицьку районну державну адміністрацію стосовно заяв від кандидатів на посаду керівника комунальної установи, які надійшли до районної ради. Верхньорогачицька районна державна адміністрація надає свої пропозиції (погодження) або зауваження. У разі, якщо за 2 тижні з дня отримання письмового повідомлення районної ради від Верхньорогачицької  районної державної адміністрації не надійшло відповіді, кандидатура (кандидатури) вважається погодженою.

2.8. Відділ готує проект рішення районної ради щодо призначення даної особи на посаду керівника на умовах контракту. Рішення щодо укладення контракту приймається відкритим голосуванням.

2.9. Профільна постійна комісія районної ради розглядає зазначений проект та надає висновки та рекомендації стосовно погодження внесення на розгляд сесії районної ради проекту рішення щодо призначення претендента на посаду на умовах контракту або відмови (із зазначенням обґрунтованих підстав).

Профільна постійна комісія районної ради окремо може надати пропозиції щодо умов контракту (термін дії контракту, особливі умови, розмір оплати праці (оклад, премії, додаткові заохочення) та інші), а також може рекомендувати строк випробування, який не повинен перевищувати трьох місяців.

2.10. З урахуванням наданих профільною постійною комісією висновків та пропозицій (пункт 2.9. цього Положення), Відділ доопрацьовує проект рішення районної ради.

2.11. У разі надходження до районної ради кількох заяв щодо призначення керівника комунальної установи, погоджених Верхньорогачицькою районною державною адміністрацією, Відділ вносить їх для розгляду на засідання профільної постійної комісії. Профільна постійна комісія розглядає подані матеріали по кожній кандидатурі і надає висновки чи рекомендації. В разі підтримки на засіданні профільної постійної комісії районної ради кількох кандидатур, Відділ готує проект рішення районної ради на посаду керівника комунальної установи на розгляд сесії районної ради для прийняття відкритим голосуванням остаточного рішення стосовно призначення кандидатури на посаду Керівника.

2.12. У разі відмови у призначенні особи на посаду керівника комунальної  установи (неприйняття рішення про призначення на посаду) районна рада інформує претендентів на посаду керівника або ініціаторів призначення (пункт 2.2. цього Положення) про відмову.

2.13. У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду керівника комунальної установи,  Відділ готує контракт відповідно до Типової форми контракту з керівником комунального підприємства, установи, закладу.

2.14. Після узгодження умов контракту з керівником комунальної установи, він подається на підпис голові районної ради.

 

3. Зміст контракту

 

3.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна спільної власності територіальних громад Верхньогогачицького району, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе керівником комунальної установи зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану.

3.2. У контракті з керівником комунальної установи, окрім загальних вимог, визначених у п. 3.1. цього Положення, враховуються показники ефективності використання майна, а також показники майнового стану установи. Відповідно до особливостей діяльності, у контракті з керівником установи можуть бути передбачені й інші умови.

3.3. Обов'язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:

 – виконання комунальною  установою, що перебуває у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району, зобов'язань зі сплати податків, внесення інших обов'язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

– обов’язкового погодження головою районної ради штатного розпису, облікової політики підприємства та Колективного договору;

– обов’язкового погодження головою районної ради відряджень (більш ніж на добу), графіку та термінів відпустки керівника комунальної  установи.

3.4. Також керівник комунальної установи зобов’язаний здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі комунальної установи,  і закріплено за ним на праві господарського відання або оперативного управління та земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти спільної власності територіальних громад Верхньорогачицького району та якими користується установа.

3.5. Умови оплати праці, розмір надбавок керівнику комунальної установи, визначаються у контракті.

3.6. У контракті можуть бути визначені додаткові умови встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

3.7. Тривалість відпустки керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.

3.8. При укладанні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). При умові припинення контракту в зв'язку з виходом керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов'язаних із відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

3.9. Звіти про виконання умов, внесених до контракту з керівником комунальної установи, розглядаються на сесії Верхньорогачицької районної ради один раз на рік. .

 

4. Строк дії контракту, порядок його переукладання та розірвання, звільнення керівника комунальної установи

 

4.1. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів, контракт з керівником  установи  укладається у письмовій формі на термін від одного до п'яти років.

4.2. Контракт з керівником  установи укладається також у випадку, якщо він раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.

4.3. Дія контракту для керівника комунальної  установи починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням строку випробування, але не раніше дати прийняття районною радою рішення про призначення керівника комунальної  установи.

4.4. Строк випробування починається з дати укладання контракту і не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, шести місяців. Якщо керівник комунальної  установи  у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

4.5. Якщо по закінченні терміну випробування не надійшли зауваження щодо відповідності керівника комунальної  установи  займаній посаді, він вважається таким, що пройшов випробувальний термін. У разі, встановлення протягом строку випробування невідповідності керівника комунальної установи  роботі, на яку його прийнято, контракт розривається з дати закінчення випробувального строку і керівник комунальної установи звільняється з посади на підставі рішення районної ради або, у міжсесійний період, відповідного розпорядження голови районної ради в установленому порядку, про що він повідомляється письмово.

4.6. З керівником комунальної установи можуть подовжуватися трудові відносини до 3-х місяців на підставі розпорядження голови районної ради шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

4.7 Додаткова угода до контракту з керівником комунальної установи також укладається у випадках:

– пропозицій керівника комунальної установи або Відділу, профільної постійної комісії щодо додаткових умов до контракту, за угодою сторін;

– необхідності внесення відповідних змін до контракту.

4.8. Контракт з керівником комунальної установи може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, а також передбачених у контракті.

4.9. При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

4.10. Для розгляду питань стосовно продовження трудових відносин шляхом укладення контракту керівник комунальної установи за 4 місяці до закінчення терміну дії контракту подає голові районної ради відповідну заяву.

До заяви додаються:

– ксерокопія контракту;

– звіт про виконання умов контракту за період роботи на посаді керівника, ухвалений на загальних зборах трудового колективу.

Голова районної ради направляє дану інформацію до Верхньорогачицької районної державної адміністрації для розгляду та надання відповідних пропозицій, з урахуванням яких вирішується питання щодо продовження трудових відносин з керівником комунальної установи.

Якщо за 2 тижні з дня отримання інформації Верхньорогачицька районна державна адміністрація не надала відповідних пропозицій або зауважень, продовження з керівником трудових відносин вважається  погодженим.

4.11. Після надання Верхньоргачицькою районною державною адміністрацією відповідних пропозицій голова районної ради направляє заяву з відповідними документами на розгляд профільної постійної комісії районної ради.

Профільна постійна комісія районної ради розглядає зазначені матеріали та надає пропозиції щодо продовження трудових відносин шляхом укладання контракту (із зазначенням строку) або припинення трудових відносин в зв’язку з закінченням терміну дії контракту.

У разі припинення трудових відносин з керівником комунальної установи  в зв’язку з закінченням терміну дії контракту, Відділ готує відповідне повідомлення та подає на підпис голові районної ради, після чого видається розпорядження про припинення трудових відносин з керівником комунальної установи.

4.12. Розпорядження голови районної ради про припинення трудових відносин з керівником комунальної  установи, у зв’язку з закінченням терміну дії контракту, є підставою для звільнення керівника із займаної посади.

4.13. У разі надання профільною постійною комісією районної ради позитивного висновку, проект рішення про продовження трудових відносин з керівником вноситься на розгляд сесії районної ради.

4.14. Рішення сесії районної ради про продовження з керівником комунальної установи трудових відносин є підставою для укладення з ним додаткової угоди до контракту.

4.15. Відділ на підставі рішення сесії Верхньорогачицької районої ради   про продовження з керівником комунальної установи  трудових відносин готує додаткову угоду до контракту та подає на підпис голові районної ради.

4.16. За 2 місяці до закінчення строку дії Контракту його може бути продовжено або розірвано, з дотриманням процедури, передбаченої цим Положенням.

4.17. При виникненні необхідності внесення змін до контракту ініціатором, визначеним у пункті 2.2. цього Положення, на ім’я голови районної ради направляється звернення по суті питання з обґрунтуванням підстав.

4.18. Голова районної ради направляє звернення з відповідними документами до профільної постійної комісії районної ради для розгляду та внесення пропозицій.

4.19. Профільна постійна комісія районної ради розглядає зазначені матеріали та надає відповідні висновки.

4.20. На підставі висновків профільної постійної комісії районної ради Відділ готує додаткову угоду до контракту та після узгодження подає на підпис голові районної ради.

4.21. Звільнення керівника комунальної установи із займаної посади за поданою заявою здійснюється на підставах, визначених трудовим законодавством України та умовами контракту.

4.22. Після звільнення із займаної посади керівника комунальної  установи надається заява на ім’я голови районної ради від особи(осіб), яка(які) виявила(ли) бажання виконувати обов’язки керівника комунального закладу.

До заяви особи(осіб), яка(які) виявила(ли) бажання виконувати обов’язки керівника комунальної установи додаються:

         – ксерокопія наказу по  установі  стосовно займаної посади;

 – ксерокопія диплома про вищу освіту та/або інші документи, що підтверджують освіту, а також документи, які підтверджують кваліфікаційні вимоги на дану посаду;

 – ксерокопія трудової книжки;

 – ксерокопія паспорта.

4.23. Голова районної ради повідомляє районну державну адміністрацію про  особу(осіб), як(які) виявила(ли) бажання виконувати обов’язки керівника комунальної установи, закладу для внесення пропозицій.

4.24. На підставі пропозицій райдержадміністрації видається розпорядження голови районної ради щодо покладання на вищевказану особу обов’язків керівника комунальної установи. У розпорядженні може бути визначений строк виконання обов’язків керівника комунальної  установи  або визначено інші умови щодо строку його повноважень.

4.25. Зняття з особи повноважень щодо виконання обов’язків керівника комунальної установи  може здійснюватися на підставі поданої заяви згідно із розпорядженням голови районної ради, або з інших причин.

4.26. Якщо строк виконання обов’язків керівника комунальної установи,  згідно із виданим розпорядженням закінчився, а керівника не призначено, розпорядженням голови районної ради строк може бути подовжено.

4.27. При надходженні до районної ради заяви керівника комунальної  установи, щодо дострокового звільнення із займаної посади, голова районної ради направляє відповідну заяву особи до профільної постійної комісії районної ради для розгляду та внесення пропозицій.

4.28. Районна рада інформує Верхньорогачицьку районну державну адміністрацію стосовно заяви від керівника комунальної установи  щодо дострокового звільнення із займаної посади.

4.29. Відділ готує проект рішення районної ради щодо звільнення керівника із займаної посади.

4.30. Профільна постійна комісія розглядає зазначений проект та надає висновки стосовно погодження внесення на сесію районної ради проекту рішення щодо звільнення керівника із займаної посади.

4.31. У випадку, якщо ініціатором дострокового звільнення керівника  комунальної установи  із займаної посади є трудовий колектив, профільна постійна комісія районної ради, Відділ, Верхньорогачицька районна державна адміністрація, на ім’я голови районної ради від них надаються обґрунтовані підстави з відповідними матеріалами. Районна рада повідомляє керівника комунальної установи  у письмовій формі про винесення на розгляд районної ради питання щодо звільнення його із займаної посади.

4.32. При розгляді матеріалів щодо дострокового звільнення керівника комунальної установи, застосовується порядок визначений у пунктах 4.27. -4.30. цього Положення.

4.33. У випадку, якщо подана керівником заява стосовно звільнення із займаної посади потребує негайного розгляду згідно із вимогами чинного законодавства України, голова районної ради видає розпорядження щодо звільнення із займаної посади керівника комунальної установи, яке підлягає затвердженню на сесії районної ради.

4.34. У разі звільнення із займаної посади, керівник протягом 5 робочих днів проводить інвентаризацію документів, справ та матеріальних цінностей підприємства та актом приймання-передачі, оформленим відповідно до чинного законодавства України, передає новопризначеному керівнику або особі, яка буде виконувати обов’язки керівника, документи, справи та матеріальні цінності і направляє копії матеріалів до районної ради.

4.35. У випадку незгоди приймаючої сторони з результатами інвентаризації, в установі, проводиться аудиторська перевірка, за результатами роботи якої складається відповідний акт приймання-передачі.

4.36. Звільнення керівника здійснюється відповідно до рішення районної ради.

4.37. На керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення повністю поширюється право на отримання пільг та компенсацій, встановлених чинним законодавством України.

4.38. У разі систематичного порушення трудової дисципліни, неналежного виконання своїх обов’язків до керівника комунальної установи застосовується дисциплінарне стягнення (догана, звільнення). Для з’ясування ступеня тяжкості вчиненого проступку й заподіяної керівником шкоди, обставин, за яких вчинено проступок, а також визначення виду стягнення, яке буде застосовано до керівника, матеріали щодо порушеного питання разом із актом перевірки направляються на розгляд профільної постійної комісії.

На підставі висновків профільної постійної комісій голова районної ради видає розпорядження щодо притягнення керівника комунальної  установи до дисциплінарної відповідальності чи звільнення його із займаної посади.

Ці розпорядження в подальшому затверджуються на сесії районної ради.

 

5. Прикінцеві положення

 

Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін, які підписали контракт.

Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

При вирішенні питань, не визначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з Керівниками узгоджуються із змінами у порядку, встановленому цим Положенням.

Керівник комунальної  установи  не має права працювати за сумісництвом або займатися у робочий час іншою діяльністю, крім основної роботи, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Призначення виконуючим обов’язки за вакантною посадою Керівника комунальної установи  можливе розпорядженням голови районної ради, затвердженим на сесії районної ради, на строк не більше двох місяців. У цьому випадку виконуючий обов’язки керівника зобов’язаний не пізніше ніж у місячний термін з дня прийняття на роботу подати до районної ради документи для його призначення на посаду, в тому числі відповідних погоджень та рекомендацій профільних постійних комісій. Районна рада у місячний термін з дня отримання необхідних документів повинна розглянути питання призначення.

У разі надання Керівнику соціальної відпустки по догляду за дитиною до 3 років (6 років) на його посаду тимчасово (на час зазначеної відпустки), на умовах контракту призначається інша особа, яка відповідає кваліфікаційним вимогам.

Контракт укладений з такою особою повинен містити умови дострокового розірвання у разі виходу Керівника з соціальної відпустки раніше обумовленого строку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення  ___сесії

районної ради VII скликання

від     ______ 2016року  №___

 

 

ПОРЯДОК

 призначення на посаду керівників закладів освіти,

що перебувають у  спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району

 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (далі — навчальні заклади).

2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється начальником відділу освіти Верхньорогачицької  районної державної адміністрації за результатами конкурсного відбору за попереднім погодженням з Верхньорогачицькою районною державною адміністрацією та Верхньорогачицькою районною радою.

4. На  особу,  яка  претендує на зайняття посади керівника навчального закладу, начальник відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації  направляє  до  атестаційної комісії ІІ рівня подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду.

5. На підставі висновку конкурсної комісії та заперечень з боку претендента на посаду керівника навчального закладу (за наявності), не раніше ніж через 5 робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати їх отримання відділ освіти видає наказ та укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

Додаток 2

до рішення  ___сесії

районної ради VII скликання

від     ______ 2016року  №___

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору на посаду керівника навчального закладу, що перебуваєу спільній  власності територіальних громад Верхньорогачицького  району

 

Цей Порядок має на меті перевірити лідерські якості претендентів на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів Верхньорогачицького району та  визначити кандидатуру для призначення на посаду.

1. Вимоги до претендентів: особа, має бути громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

2. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

Підставами для видання відповідного наказу є:

-       утворення нового навчального закладу;

-       наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

-        прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

3. Наказ та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті відділу освіти Верхньорогачицької  районної державної адміністрації, сайті навчального закладу не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:

-        найменування і місцезнаходження навчального закладу;

-        найменування посади та умови оплати праці;

-        кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі — претенденти);

-        перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання;

-       дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

-        прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

4. Для проведення конкурсного відбору відділ освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації утворює конкурсну комісію, склад якої затверджується наказом.

До складу конкурсної комісії включаються:

-         заступник голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації (за згодою);

-         представники Верхньорогачицької районої ради (за згодою);

-         начальник відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації;

-          головний спеціаліст відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації;

-          завідувач районного методичного кабінету комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслугованою закладів освіти»;

-         представники педагогічного колективу – 2 чол.;

-          представники батьківської громадськості учнів (вихованців) навчального закладу (батьки з числа Ради навчального закладу, батьківського комітету) – 2 чол. (за згодою);

-          селищний/ сільський  голова (за згодою);

-          керівник одного з навчальних закладів району.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені:

-         голова районної ради профспілки працівників освіти (за згодою);

-         методисти районного методичного кабінету комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслугованою закладів освіти».

5. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії.

6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

7. Конкурсна комісія проводить для претендентів іспит на знання нормативно-правових актів у сфері освіти та вивчає:

-                     документи претендентів, що підтверджують їх відповідність кваліфікаційним вимогам;

-                перспективний план розвитку навчального закладу;

-        есе, в якому відображено мотивація претендента бути керівником навчального закладу.

8. Перед початком відбору претенденти запрошуються до відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації з метою ознайомлення з порядком конкурсного відбору кандидатур на посаду керівника навчального закладу та членами комісії.

Для організації та проведення конкурсного відбору пропонується надати можливість кандидатам ознайомитися із навчальним закладом, презентувати розроблену ними стратегію розвитку закладу, здатність до командо утворення, знання нормативно-правових документів в галузі освіти.

Відбір відбувається у три етапи.

На першому етапі претенденти запрошуються до районного методичного кабінету комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслугованою закладів освіти», де здійснюється консультування претендентів щодо стратегій розвитку освіти в Україні та регіоні, процесу командоутворення у колективі, основних аспектів управлінської діяльності. За результатами роботи в районному методичному  кабінеті комунальної установи «Верхньорогачицький районний центр по обслугованою закладів освіти» претенденти отримають домашнє завдання підготувати есе, в якому необхідно відобразити свою мотивацію бути керівником, своє бачення розвитку навчального закладу. Підготовлені претендентами есе висилаються електронною поштою на адресу відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

На другому етапі претендентам надається можливість провести один день у тому закладі освіти, де вони прагнуть працювати. Їх завдання – самостійно визначитись як провести цей день у начальному закладі.

Претендент на зборах колективу навчального закладу презентує себе, показує своє бачення розвитку закладу освіти. На цьому етапі перевіряється здатність до аналізу, вміння спілкуватися з працівниками, захопити їх: своїми поглядами, вміння розподілити ролі в колективі, вміння «подати себе» тощо. А також здатність адаптувати свої погляди: «Я пропоную ...»; «Я готовий зробити ...»; «Я готовий взяти відповідальність ... » щодо розвитку конкретного закладу освіти.

На третьому етапі претенденти презентують комісії концепцію діяльності та розвитку навчального закладу (до 10 -ти хвилин) та складають іспит на знання нормативно-правових актів у сфері освіти.

Для ухвалення рішення про рекомендацію претендента на посаду керівника навчального закладу комісія розглядає: есе, в якому відображена мотивація бути керівником; результати іспиту на знання нормативно-правової бази з питань освіти, презентацію стратегії розвитку закладу, результати роботи у навчальному закладі. Вивчення конкурсною комісією поданих документів не може здійснюватися більш як 5 робочих днів.

9. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення вивчення поданих документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу, публічно презентованого, надає претендентам та відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації висновок щодо результатів конкурсного відбору.

10. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації не пізніше ніж через 5 робочих днів з дати його отримання.

11. Висновок щодо результатів конкурсного відбору комісія надає протягом одного робочого дня претендентам та відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації для прийняття рішення про призначення на посаду керівника навчального закладу.

12. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

-        відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

-        жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

-        конкурсною комісією не визначено претендента.

13. Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є наказ відділу освіти.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

14. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті відділу освіти та навчального закладу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення  ___сесії

районної ради VII скликання

від     ______ 2016року  №___

 

 

ПОРЯДОК

укладання контракту з керівниками закладів освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей порядок визначає процедуру укладання контракту при прийнятті на роботу керівників навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького району (далі - Порядок).

2. Прийняття на роботу керівника навчального закладу, що належить до спільної власності територіальних громад Верхньорогачицького району, здійснюється шляхом укладання з ним контракту.

3. Контракт укладається терміном на 1 рік, потім термін контракту продовжується на 3 та 5 років.

 

II. УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ

4. Прийняття на роботу керівника навчального закладу, що належить до спільної власності територіальних громад Верхньорогачицького району (далі керівник), здійснюється начальником відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації, на підставі висновків конкурсної комісії щодо результатів конкурсного відбору на контрактній основі.

5. Для призначення на посаду керівника навчального закладу до висновків щодо результатів конкурсного відбору додаються:

- особовий листок по обліку кадрів;

- автобіографія;

- заява на ім'я начальника відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації про призначення на посаду;

- заява на ім'я начальника відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації про згоду на обробку персональних даних;

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;

- копія паспорта;

- копія військового квитка;

- трудова книжка.

6. Контракт є невід'ємною частиною наказу відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації про призначення керівника навчального закладу, що належать до спільної власності територіальних громад Верхньорогачицького району.

7. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник контракту береться на облік та разом з особовою справою зберігається у відділі освіти Верхньорогачицької  районної державної адміністрації. Другий примірник контракту надається керівнику навчального закладу.

8. Контракт набуває чинності з дати призначення керівника навчального закладу, визначеної у наказі про призначення.

9. У разі необхідності зміни умов контракту можуть укладатись додаткові угоди, які є невід'ємною його частиною.

10. При укладанні контракту з керівником на новий термін або подовження строку дії контракту шляхом укладання додаткової угоди, на погодження до відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації подається разом з контрактом або додатковою угодою звіт про виконання плану розвитку навчального закладу та звіт про виконання зобов'язань та умов контракту за період роботи керівника.

11. Контроль за виконанням умов контракту і терміну його дії покладається на начальника відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

 

III. ЗМІСТ КОНТРАКТУ

12. У контракті передбачається строк його дії, вимоги щодо збереження майна, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі і матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих зобов'язань.

13. Умови оплати праці керівника навчального закладу визначаються у контракті. У контракті можуть бути визначені умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, зокрема встановлення та скасування надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

Система матеріального заохочення керівника навчального закладу повинна сприяти досягненню довготермінових результатів виробничо-господарської та навчально-виховної діяльності навчального закладу.

14. Тривалість відпустки керівника навчального закладу не може бути меншою, ніж передбачено законодавством України.

 

IV. РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

15. Контракт з керівником навчального закладу, що належить до спільної власності територіальних громад Верхньорогачицького  району, може бути розірваний на підставах, встановлених законодавством, а також передбачених у контракті. Розірвання контракту з ініціативи власника або керівника навчального закладу повинно провадитися з урахуванням гарантій, встановлених законодавством.

16. В разі розірвання контракту з ініціативи власника на ім'я начальника відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації надається подання, в якому обґрунтовуються підстави його розірвання.

До зазначеного подання додаються:

- акти, матеріали службового розслідування;

- пояснювальна записка керівника навчального закладу на ім'я начальника відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації;

- медична довідка, інші документи, що стосуються підстав розірвання контракту.

Разом з поданням щодо розірвання контракту на ім'я начальника відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації вноситься подання про покладання виконання обов'язків керівника на одного з заступників керівника навчального закладу (працівника навчального закладу).

17. У разі розірвання контракту з ініціативи керівника навчального закладу звільнення здійснюється на підставі його заяви.

18. За три місяці до закінчення строку дії контракту начальник відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації виносить подання з пропозиціями щодо звільнення керівника навчального закладу у зв'язку з закінченням терміну дії контракту або продовження контракту шляхом укладення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною основного контракту, або укладання контракту на новий термін.

19. На підставі зазначеного подання відділ освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації готує лист на ім'я керівника навчального закладу, яким доводить до його відома пропозицію відділу освіти щодо звільнення, продовження або укладання контракту на новий термін.

Зазначений лист повинен бути надісланий керівникові навчального закладу не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії контракту.

20. За один місяць до звільнення керівника навчального закладу у зв'язку з закінченням строку дії контракту начальник відділу освіти розпочинає процедуру конкурсного відбору на призначення нового керівника навчального закладу.

21. На керівника навчального закладу, з яким укладено контракт відповідно до цього Порядку, при звільненні поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством України.

22. Спори між сторонами розглядаються у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення  ___сесії

районної ради VII скликання

від     ______ 2016року  №___

 

 

Типова форма

контракту з керівниками закладів освіти, що перебувають у спільній власності територіальних громад Верхньорогачицького  району

 

смт  Верхній Рогачик                                     «___» ________ _______р.

 

 

Відділ освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації, в особі начальника, _________________________________________, (далі по тексту – Роботодавець), що діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням Верхньорогачицької  районної державної адміністрації від «____» ___________  20___року №       , з однієї сторони, та

Громадянин України, ________________________________ (далі по тексту – Керівник) з іншої сторони, уклали цей контракт про наступне.

 

_________________________ призначається на посаду директора_____________________________  (далі по тексту – навчальний заклад) на строк      з  «     «            20     року по «       «              20    року включно.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.       Цей контракт є строковим трудовим договором.

1.2.       На підставі цього Контракту, а також наказу відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації про прийняття на роботу  ______________________ виникають трудові відносини між Керівником та відділом освіти, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем.

1.3.       Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються Роботодавець і Керівник.

1.4.       Керівник здійснює керівництво навчальним закладом на умовах, викладених в Контракті, у відповідності з чинним законодавством України і Статутом навчального закладу.

1.5.       Керівник є повноважним представником навчального закладу при реалізації повноважень (прав, обов'язків, функцій), передбачених його Статутом, чинним законодавством України, розпорядженнями органів місцевого самоврядування, що стосуються навчального закладу.

1.6.       Керівник підзвітний та підконтрольний відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації в межах, встановлених чинним законодавством України, Статутом навчального закладу та цим Контрактом.

 

2. ПРАВА КЕРІВНИКА

 

         Керівник навчального закладу:

2.1.  У межах своїх повноважень самостійно вирішує всі питання управління (керівництва) діяльністю навчального закладу за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів чи загальних зборів (конференції) колективу навчального закладу.

2.2.  Спільно з органами громадського самоврядування визначає основні напрямки розвитку навчального закладу; вирішує питання, пов'язані з організацією роботи з батьками або особами, які їх замінюють, громадськістю, установами і організаціями, які надають допомогу навчальному закладу.

2.3.  Діє від імені закладу без доручення, представляє його інтереси в усіх органах, установах, організаціях, підприємствах держави і за її межами.

2.4.  Розпоряджається майном навчального закладу у межах делегованих йому повноважень відповідно до Статуту навчального закладу.

2.5.  Має право розпоряджатися коштами навчального закладу у межах відповідних бюджетних асигнувань та позабюджетними коштами, призначеними для потреб навчального закладу.

2.6.  В межах своїх повноважень видає накази, обов'язкові для всіх працівників навчального закладу.

2.7.  Укладає трудові договори та розриває їх з працівниками навчального закладу відповідно до законодавства України про освіту та чинного трудового законодавства.

2.8.  Накладає стягнення на працівників навчального закладу та застосовує заохочення згідно з чинним законодавством України.

2.9.  Затверджує посадові обов'язки, інструкції з охорони праці для працівників навчального закладу.

 

  1. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА

 

Керівник зобов'язаний забезпечити в навчальному закладі:

3.1.    Виконання Конституції України, законів та підзаконних нормативно-правових актів України, наказів Міністерства освіти і науки України, розпоряджень Херсонської  обласної державної адміністрації, наказів Управління  освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, розпоряджень Верхньорогачицької  районної державної адміністрації, наказів відділу освіти Верхньорогачицької  районної державної адміністрації.

3.2.    Контроль за виконанням Державних стандартів освіти, якістю знань учнів, змістом і ефективністю навчально-виховного процесу.

3.3.    Реалізацію державної освітньої політики.

3.4.    Організацію навчально-виховного процесу, контроль за його ходом і результатами.

3.5.    Якість і ефективність роботи педагогічного колективу.

3.6.    Умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.

3.7.    Умови для підвищення кваліфікації і фахової майстерності педагогічних працівників, організувати підготовку і проведення їх атестації/ сертифікації.

3.8.    Дотримання вимог охорони дитинства і створення необхідних умов для всебічного розвитку дітей.

3.9.    Раціональне використання державних коштів та коштів, що надходять з інших джерел.

3.10.        Дотримання вимог техніки безпеки та охорони праці.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНРТ ПО ОБСЛУГОВАННЮ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ»

 

Комунальна установа зобов'язана:

4.1.    Здійснювати оплату праці та соціально-побутове забезпечення Керівника відповідно до вимог законодавства та умов цього Контракту.

4.2.    Ознайомити з  посадовою інструкцією Керівника (під підпис).

4.3.    Надавати допомогу у навчально-методичному забезпеченні навчального процесу закладу необхідною документацією, технічними засобами навчання та обладнанням, нормативно-правовими документами.

4.4.    Інформувати Керівника про освітню політику держави.

4.5.    Забезпечити умови щодо підвищення фахового рівня Керівника у міжкурсовий період (семінари, наради, тренінги).

4.6.    Надавати інформацію на запити Керівника.

4.7.    Забезпечувати фінансування навчального закладу в межах затверджених бюджетних призначень.

4.8.    Здійснювати фінансовий контроль за діяльністю навчального закладу.

 

5. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

 

5.1.             За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику виплачується за рахунок загальних асигнувань на освіту:

5.1.1. Заробітна плата (оклад) в розмірі, передбаченому штатним розписом, але не менше, ніж це встановлено Законом України "Про оплату праці", Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти та іншими нормативно-правовими актами з урахуванням фінансового стану навчального закладу.

5.1.2. Надбавка до посадового окладу – у розмірі, визначеному відповідно до чинного законодавства та наказу відділу освіти.

5.1.3. Винагорода (премія) за результатами роботи навчального закладу за рік – відповідно до його Статуту, згідно з наказом відділу освіти.

5.1.4. Одноразові виплати за виконання окремих завдань за додатковою угодою до контракту.

5.2.  У разі невиконання умов, викладених у Розділі 3 контракту надбавки до посадового окладу, винагороди (премії) Керівнику не виплачується повністю або частково.

5.3.  Премія не нараховується Керівнику також у разі:

5.3.1. Допущення з вини працівників навчального закладу смертельного випадку.

5.3.2. Систематичного порушення вимог чинного законодавства з питань охорони праці – за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці.

5.3.3. Порушення вимог трудового законодавства України.

5.3.4. Порушення порядку використання бюджетних та позабюджетних коштів.

5.3.5. Передачі в оренду нерухомого майна з порушенням встановленого порядку та невжиття заходів до погашення заборгованості по орендній платі.

5.4.  Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних днів. Невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках - в інший канікулярний період. При наданні щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу відповідно до ст.57 Закону України «Про освіту» за наявності фонду заробітної плати.

5.5.  На Керівника поширюється система матеріального стимулювання працівників, що діє у навчальному закладі.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

6.1.       У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством і цим Контрактом.

6.2.       Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

 

7.1.       Зміни та доповнення до цього контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткових угод.

7.2.       Контракт припиняє дію:

7.2.1. Після закінчення строку дії контракту.

7.2.2. За згодою сторін.

7.2.3. Достроково на вимогу Керівника в разі:

-                     його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за Контрактом;

-                     порушення Роботодавцем законодавства про працю;

-                     невиконання чи неналежного виконання Роботодавцем зобов'язань, передбачених Контрактом;

-                     інших поважних причин.

Звільнення працівника у цьому разі проводиться відповідно до статті 39 Кодексу законів про працю України.

7.2.3. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених у Контракті, його може бути достроково розірвано з  ініціативи однієї сторони з попередженням про це іншої сторони.

7.2.4.  З інших підстав, передбачених чинним законодавством та умовами цього Контракту.

7.3.       За три місяці до закінчення строку чинності контракту його може бути продовжено або укладено на новий строк, або розірвано з попередженням за два місяці.

7.4.       У разі закінчення строку дії контракту і небажанням Роботодавця його продовжувати,  Роботодавець гарантує Керівнику працевлаштування за спеціальністю.

7.5.       При розірванні Контракту з підстав, визначених у ньому і не передбачених чинним законодавством, звільнення проводиться за пунктом 8 ст. 36 Кодексу Законів про працю України.

7.6.       Керівнику виплачується одноразова вихідна допомога у разі розірвання Контракту з таких підстав:

7.5.1.      У разі відмови Керівника від продовження роботи у зв'язку із зміною  істотних  умов праці (п.6 ст.36 Кодексу Законів про працю України) – у  розмірі одного посадового окладу.

7.5.2.      У разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або  перепрофілювання навчального закладу (п.1 ст. 40 Кодексу Законів про працю України) – у  розмірі одного посадового окладу.

7.5.3.      У разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував обов’язки Керівника навчального закладу (п.6 ст. 36 Кодексу Законів про працю України) – у  розмірі одного посадового окладу.

7.5.4.      Внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39 Кодексу Законів про працю України) – у розмірі трьох посадових окладів. 

 

 

 

  1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

8.1.       Цей контракт укладено  на період

 з  «    «              20    року по  «     «            20    року включно.

8.2.       За три місяці до закінчення строку дії контракту, Керівник зобов’язаний прозвітуватися перед педагогічним колективом, батьками, громадськістю.

8.3.       Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами, у відповідності до наказу відділу освіти Верхньорогачицької  районної державної адміністрації.

8.4.       Сторони вживають заходів щодо додержання конфіденційності умов контракту. Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

8.5.       Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін, вираженій у письмовій формі.

8.6.       Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

9. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

9.1.  Відомості про навчальний заклад:

Повна назва: ____________________________________________________________

Адреса: _________________________________________________________________

Телефони: _______________________________________________________________

 

9.2.  Відомості про відділ освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації:

Повна назва: Відділ освіти Верхньорогачицької  районної державної адміністрації.

Адреса: 74402, Херсонська область, смт Верхній Рогачик, вул.Леніна,64

Посада, прізвище, ім'я, по батькові начальника: __________________________________

Службовий телефон: (05545) 5-12-58

 

9.3.  Відомості про Керівника:

Прізвище, ім'я, по батькові: __________________________________________

Домашня адреса: ___________________________________________________

Домашній телефон : ________________________________________________

Службовий телефон :  _______________________________________________

Паспорт: ___________________________________________________________

Підстави для пільг по оподаткуванню:  _________________________________

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Начальник відділу освіти

 

____________________

(підпис)

______________________

"____"___________20___ року

 

МП

Керівник навчального закладу

 

__________________

(підпис)

_____________________

"____"___________20___ року

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua