ПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

   сесії  сьомого  скликання

 

від   2016 року №  

 

Про програму розвитку архівної справи

у Верхньорогачицькому районі

на 2017 – 2021 роки

 

 

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку архівної справи у Верхньорогачицькому районіна 2017 –  2021 роки, що додається.

2. Районній державній адміністрації надавати районній раді щорічні звіти про виконання заходів цієї програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань  соціального захисту населення,ветеранів війни і праці, охорони здоров’я, молоді.

 

 

 

Голова  районної ради                                                                           Г.І.Нестеренко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕННО

рішенням ХVсесії

районної ради VII скликання

від      2016 року №

 

ПРОГРАМА

розвитку архівної справи  у Верхньорогачицькому районі на 2017 – 2021 роки

(проект)

 

І. Паспорт

Програми розвитку архівної справи у Верхньорогачицькому районі на 2017 – 2021 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Районна державна адміністрація

2.

Підстава для розроблення Програми

 

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»

3.

Розробник Програми

 

Архівний сектор Верхньорогачицької районної державної адміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Архівний сектор Верхньорогачицької районної державної адміністрації

 

5.

Учасники Програми

Архівний сектор Верхньорогачицької районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної    державно адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

 

6.

Терміни реалізації Програми

 

2017 – 2021 роки

7.

Джерела фінансування Програми

 

Районний бюджет у межах фінансових можливостей, спеціальний рахунок архівного сектору райдержадміністрації

8.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з  районного бюджету

 

      623 тис. грн

 

 

 

 

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Програма розвитку архівної справи у Верхньорогачицькому районі на 2017 – 2021 роки                    (далі – Програма) спрямована на реалізацію державної політики у сфері архівної справи та діловодства в  районі.

Реалізацію державної політики з питань архівної справи та діловодства в районі забезпечує архівний сектор Верхньорогачицької районної державної адміністрації. Документи, що зберігаються  в архівній установі, виступають складовою частиною Національного архівного фонду України (далі – НАФ) та світової культурної спадщини, залучаються до постійного обігу з метою використання для задоволення інформаційних потреб суспільства та реалізації прав і законних інтересів громадян. Пріоритетними завданнями архівного сектору райдержадміністрації є поповнення НАФ документами місцевого значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, використання інформації, що в них міститься.

Стан архівної сфери району потребує вжиття кардинальних заходів.

Щороку на державне зберігання до архівної установи надходять тисячі документів НАФ, завершені у діловодстві підприємств, установ та організацій. Забезпечити збереження цих документів – першочергове завдання, вирішення якого потребує постійної фінансової підтримки з боку держави. Обмеженість державного фінансування призводить до виникнення проблем, які архівна установа не може вирішити самостійно. Перш за все, це стосується проблем відсутності вільних площ для комплектування архівних установ документами НАФ, погіршення умов зберігання цих документів та умов для забезпечення якісного надання архівних послуг громадянам, які звертаються до архіву.

Матеріально-технічна база архівного сектору райдержадміністрації не відповідає сучасним стандартам і потребам, внаслідок чого реальною стала загроза втрати частини Національного архівного фонду.

Архівний сектор районної державної адміністрації  зберігає у своїх сховищах понад 25 тис. одиниць зберігання документів. Документи знаходяться у  будівлі, яка є пристосованою (вул. Ювілейна 40б) і потребує капітального ремонту.

У сховищах архівного сектору є достатня кількість засобів пожежогасіння  але відсутня система  протипожежної сигналізації.

Через відсутність професійного технічного обладнання повільними темпами проводиться робота із створення фонду користування документами, зокрема переведення інформації на електронні носії з метою її збереження у разі втрати або пошкодження оригіналів, та з відновлення згасаючих текстів.

Завантаженість архівосховищ складає 91 % і майже повністю вичерпано фізичні і технічні можливості приміщень для подальшого приймання і розміщення документів. З 2010 року архів комплектується також  документами ліквідованих установ та виборчою документацією.

Негайної передачі на зберігання до архівного сектору потребують більше ніж 5 тис. справ, віднесених до НАФ, які на сьогодні зберігаються понад встановлений термін в архівах установ – джерелах комплектування архівного сектору райдержадміністрації. Переважна їх більшість – документи органів державної влади та місцевого самоврядування. У зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні передбачається ліквідація низки державних органів, органів місцевого самоврядування та інших установ, документи яких необхідно буде передати на державне зберігання. Таким чином, гостро постає питання приймання до архівного сектору ще майже 10 тис. справ НАФ.

За розрахунками, здійсненими відповідно до рекомендацій щодо визначення потреби архівного сектору райдержадміністрації в площах архівосховищ для зберігання документів з паперовою основою, визначених листом Державної архівної служби України від 12 квітня 2012 року № 01.3/1142, необхідність у додаткових приміщеннях становить 46 кв. м та стелажному обладнанні – 115  пог. м.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Мета Програми полягає у створенні належних умов для зберігання, накопичення та використання документів Національного архівного фонду, сприяння інтеграції архівної справи  в районі в інформаційний та науковий простір України та світу.

Програма дасть змогу забезпечити ефективне проведення державної політики у сфері архівної справи та сконцентрувати зусилля місцевих державних органів та органів місцевого самоврядування на виконанні визначених завдань.

 

ІV. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,

обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

 

Реалізацію Програми передбачено здійснити протягом 2017 - 2021 років.

Окреслені у Програмі проблеми можливо вирішити шляхом проведення комплексу першочергових заходів, спрямованих на надання додаткових приміщень архівному сектору та створення сприятливих умов для забезпечення збереженості документів, які знаходяться  в архівній установі.

Проблеми планується вирішити шляхом проведення наступних заходів:

- надання додаткового приміщення архівному сектору, яке відповідає чинним вимогам щодо архівних установ та облаштування архівосховищ;

- проведення відновлювально-реставраційних робіт  орендованого приміщення по вул. Ювілейній 40б;

- підвищення рівня пожежної безпеки приміщень архівної установи;

- забезпечення гарантованої збереженості документів НАФ;

- інформатизація архівної галузі.

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей районного  бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування Програми складає  623 тис. грн, у т.ч.:

2017 рік –   96 тис. грн;

2018 рік –   145 тис. грн;

2019 рік –   121 тис. грн;

2020 рік –    131тис. грн;

2021 рік –    130 тис. грн.

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

 

Основними завданнями Програми є:

- зміцнення матеріально-технічної бази архівного сектору районної державної адміністрації для створення умов гарантованого зберігання документів Національного архівного фонду;

- підвищення рівня пожежної безпеки будівель архіву та оснащення їх сучасною системою автоматичного пожежогасіння;

- переведення документів на електронні носії для створення фонду користування та страхового фонду;

- забезпечення належних умов роботи для працівників архіву.

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити належні умови зберігання документів Національного архівного фонду;

- забезпечити повноцінний захист усіх архівних документів;

- зміцнити матеріально-технічну базу архіву та поліпшити умови роботи працівників;

- наблизитися до європейських стандартів рівня зберігання та користування документами Національного архівного фонду;

- запровадити сучасні інформаційні технології, створити систему інформаційних ресурсів;

- задовольняти у необхідних обсягах потребу громадян, суспільства і держави в інформації.

 

VІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координація дій щодо виконання заходів Програми покладається на  архівний сектор районної державної адміністрації..

Виконавцем та розпорядником коштів районного бюджету є  районна державна адміністрація та архівний сектор  районної державної адміністрації.

Реалізація Програми здійснюється шляхом проведення реставраційно-відновлювальних робіт, закупівель відповідного обладнання для пожежогасіння, облаштування архівосховищ, оцифровування документів.

Щороку до 01 лютого районна державна адміністрація забезпечуватиме інформування районної ради  та державного архіву області про хід виконання Програми.

 

Керуючий справами

виконавчого  апарату

 районної ради                                                  І.Ю. Малишева

 

Додаток

до Програми розвитку архівної справи

у Верхньорогачицькому районі

на  2017 – 2021 роки

 

ПЛАН

заходів щодо розвитку архівної справи у Верхньорогачицькому районі на 2017 – 2021 роки

 

Найменування заходів

Відповідальні за виконання

Термін виконання

/роки/

Орієнтовні обсяги фінансування за роками

Джерела фінансування (тис. грн)

2017

2018

2019

2020

2021

Районний бюджет

Спеціальний рахунок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.Освоєнння додаткового приміщення та облаштування архівосховищ у т.ч.

Архівний сектор райдержадміністрації

2017-2018

 

 

 

 

 

 

61,5

1.1.Виготовленння проектів та монтаж пожежно-охоронної сигналізації

 

2017-2018

 

8,0

 

 

8,0

 

16,0

1.2 Виготовлення та встановлення металевого стелажного обладнання

 

2017-2021

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

30,0

1.3 Придбання та монтаж протипожежних дверей

 

2018

 

 

 

 

15,5

 

15,5

2.Підвищенння рівня пожежної безпеки приміщень архівної установи

Архівний сектор райдержадміністрації

      2018

 

 

 

 

 

 

10,0

2.1 Виготовлення проекту та монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації та системи пожежогасіння у будівлі районного будинку культури  (вул..Ювілейна 40 Б.)

 

 

      2018

 

10,0

 

 

 

 

10,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.Поліпшенння матеріально-технічної бази зберігання документів НАФ.

Архівний сектор райдержадміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

50,0

51,0

3.1. Виготовлення проекту та проведення поточного ремонту архівосховищ,робочих приміщень та коридору                ( вул.Ювілейна 40Б)

 

2017-2018

 

15,5

 

 

10,5

 

26,0

3.2 Придбання та встановлення енергозберігаючих вікон

 

2017-2021

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

50,0

25,0

4.Інформатизація архівної галузі

Архівний сектор райдержадміністрації

2017-2021

 

 

 

 

 

445,0

15,5

4.1. Придбання сканую чого обладнання та іншої  офісної комп’ютерної техніки

 

2019-2020

 

15,5

25,0

35,0

 

60,0

15,5

4.2 Організація централізованого тимчасового зберігання документів, що не належать до НАФ/трудовий архів/

 

2017-2021

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

375,0

 

Разом

 

 

96,0

145,0

121,0

131,0

130

485,0

138,0

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua