ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ сесії  сьомого скликання

 

Від       серпня 2017  року №

 

Про утворення Верхньорогачицького

освітнього округу та затвердження

Положення про Верхньорогачицький

освітній округ

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до статті 36 Закону України «Про освіту», статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 24.12.2015 №911-VІІІ, листів Міністерство освіту і науки від 28.01.2016 року №1/10-251 «Щодо створення опорних шкіл», від 23.02.2016 №1/9-94 «Щодо опорних шкіл», Положення про освітній округ, затвердженого  постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. №79;  від 31.08.2016 р. №574; від 19.04.2017 р. №289) з метою створення освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, раціонального і ефективного використання наявних ресурсів, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Утворити  Верхньорогачицький освітній округ  з 01 вересня 2017 року з її  мережею:

- Верхньорогачицька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області з її філією – Зеленівська філія І ступеня Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області;

-  Міжшкільний навчально – виробничий комбінат Верхньорогачицької районної ради Херсонської області;

 

-                       Будинок дитячої та юнацької творчості Верхньорогачицької районної ради Херсонської області;

-                       Дитячо – юнацька спортивна школа Верхньорогачицької районної ради Херсонської області.

 1. Затвердити Положення про Верхньорогачицький освітній округ, що додається.
 2. Оперативне управління Верхньорогачицький освітнім округом дозволити здійснювати відділу освіти районної державної адміністрації, в межах передбачених законодавством.
 3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району та постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, ветеранів війни і праці, охорони здоров’я, молоді.

 

 

 

Голова районної ради                                                          Г.І.Нестеренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення ХХІІ сесії

районної ради УІІ скликання

від 18 серпня 2017 року №

 

 Положення про  Верхньорогачицький освітній округ

 

Загальні положення

 

 1. Верхньорогачицький освітній округ (далі - Округ) -  об'єднання у межах адміністративно-територіальної одиниці Верхньорогачицького  району Херсонської області навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту (далі – суб’єкти округу). 
 2. До складу округу можуть входити навчальні заклади незалежно від виду та форми власності, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади, що є опорними (далі – опорні заклади) та міжшкільні навчально – виробничі комбінати. До складу округу можуть залучатися також інші юридичні особи, їх відокремлені підрозділи.
 3. Округ, опорний заклад та його філії у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та зоконів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішенням засновника та власними установчими документами.
 4. Метою створення і діяльності округу (опорний заклад, його філії) є створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно – територіальної одиниці та належних умов для забезпечення учасникам навчально-виховного процесу рівного доступу до якісної освіти; створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження до профільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх провадження; раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізація.
 5. Основними завданнями округу (опорного закладу, його філій)  є концентрація та ефективне використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.
 6. Власна назва округу «Верхньорогачицький освітній округ» не є юридичною особою і діє на підставі рішення про його утворення.

 

Створення округу

 1. Засновником (співзасновниками) освітнього округу, опорного закладу та його філій можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районна рада (далі – засновники).
 2. Засновник визначає опорні заклади серед підпорядкування йому загальноосвітніх навчальних закладів на конкурсній основі відповідно до затвердженого ним умов враховуючи:

освiтнi потреби учнiв (вихованцiв) у забезпеченнi певних напрямiв спецiалiзацiї;

здатнiсть забезпечити на належному рiвнi органiзацiю допрофiльної пiдготовки i профiльного навчання;

рiвень забезпечення квалiфiкованими педагогiчними кадрами;

наявнiсть належної матерiально-технiчної бази;

укомплектування бiблiотечного фонду пiдручниками, науково-методичною, художньою та довiдковою лiтературою;

зручнiсть та наявнiсть автомобiльних дорiг з твердим покриттям для забезпечення безпечного пiдвезення учнiв (вихованцiв) i педагогiчних працiвникiв до мiсця навчання, роботи та мiсця проживання.

 1. Засновник приймає рішення (співзасновники укладають договір про спільну діяльність або засновницьких договір) про утворення округу, опорного закладу та його філії  у порядку, визначеному законодавством.
 2. Засновник створює, змiнює тип, лiквiдовує та реорганiзовує опорний заклад, його фiлiї (у тому числi шляхом реорганiзацiї пiдпорядкованих навчальних закладiв) вiдповiдно до вимог законодавства.

 

Опорний заклад

 

 1. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку і у своєму складі філії та  (або) здійснює з урахуванням потреб осіб з інвалідністю ( у тому числі тих, що пересуваються на кріслах колісних) організоване підвезення учнів (вихованців) (не менше ніж з трьох селищ, сіл, в яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або припинено (зупинено) їх діяльність) і педагогічних працівників ( у разі потреби) до опорного закладу і до місця проживання.
 2. Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без урахування учнів (вихованців) філій), як правило, становить не менше  200 осіб.
 3. Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи.
 4. Керiвництво опорним закладом здiйснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здiйснює повноваження, визначенi Положенням про загальноосвiтнiй навчальний заклад, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2010 р. № 778 , iншими актами законодавства, статутом опорного закладу.
 5. Керiвництво фiлiєю опорного закладу здiйснює завiдувач фiлiєю та його заступники вiдповiдно до законодавства, статуту опорного закладу та положення про фiлiю.
 6. Зарахування (переведення) учнiв (вихованцiв) до опорного закладу та його фiлiй здiйснюється вiдповiдно до законодавства та оформлюється наказом керiвника опорного закладу.
 7. Випускникам опорного закладу ІІ і ІІІ ступеня та його філій, що виконують функції основної школи, відповідний документ про освіту видається опорним закладом.
 8. Матерiально-технiчна база опорного закладу, його фiлiй включає будiвлi, споруди, землю, комунiкацiї, обладнання, транспортнi засоби, iншi матерiальнi цiнностi, вартiсть яких вiдображено у балансi опорного закладу. Опорний заклад, його фiлiя можуть мати у своєму складi iнтернат з частковим або повним утриманням учнiв (вихованцiв) за рахунок засновника.
 9. Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабiнетами фiзики, хiмiї, бiологiї, географiї та iншими, лабораторiями, навчальними майстернями, комп’ютерним i мультимедiйним обладнанням, швидкiсним доступом до Інтернету.
 10. Опорний  заклад, його філії діють на підставі установчих документів (статуту опорного закладу, Положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну сереню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, цього Положення, інших нормативно – правових актів  і затверджуються засновником опорного закладу. 

 

Організація навчально-виховного процесу в опорному закладі

 

 1. Опорний заклад та його фiлiї обирають форми, засоби i методи навчання та виховання вiдповiдно до Законiв України «Про освiту» ,«Про загальну середню освiту» , iнших актiв законодавства та своїх установчих документiв з урахуванням специфiки власної освiтньої дiяльностi, профiлю (спецiалiзацiї) та iнших особливостей органiзацiї навчально-виховного процесу. Дистанцiйне, вечiрнє (заочне), iндивiдуальне навчання та навчання екстерном органiзовуються у порядку, визначеному МОН.
 2. Фiлiї, розташованi у селах i селищах, з дотриманням педагогiчних та санiтарно-гiгiєнiчних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складi з’єднанi класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у фiлiї опорного закладу затверджує МОН.
 3. Навчальнi (робочi та iндивiдуальнI) плани опорного закладу та його фiлiй розробляються керiвництвом опорного закладу на основi типових навчальних планiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнiв, їх потреб у здобуттi загальної середньої освiти, наявного освiтнього рiвня та затверджуються в установленому порядку.
 4. Обсяг педагогiчного навантаження педагогiчних працiвникiв опорного закладу, якi забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладi та його фiлiях, визначається директором опорного закладу вiдповiдно до законодавства i затверджується засновником або уповноваженим ним органом управлiння освiтою.
 5.  Структура навчального року (тривалiсть навчальних занять, подiл на чвертi, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.
 6. Розклад урокiв опорного закладу, його фiлiй складається вiдповiдно до навчального плану з дотриманням педагогiчних, санiтарно-гiгiєнiчних та режимних вимог i затверджується директором опорного закладу.
 7. Опорний заклад, його фiлiя мають штатний розпис, що розробляється i затверджується засновником на пiдставi Типових штатних нормативiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, що затвердженi МОН.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

 1. Фiнансування опорного закладу, його фiлiї здiйснюється його засновником або уповноваженим ним органом вiдповiдно до законодавства.
 2.  Порядок ведення бухгалтерського облiку та дiловодства визначається законодавством.
 3. Державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю суб’єктiв округу, опорного закладу, його фiлiї здiйснюється у порядку, визначеному законодавством.

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua