проект

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я 

ХХІІ сесії  сьомого скликання

 

Від       серпня 2017  року №

 

Про затвердження Положення

про опорний загальноосвітній

навчальний заклад Верхньорогачицької

районної ради Херсонської області

та Положення про філію опорного

загальноосвітнього навчального закладу

 Верхньорогачицької районної ради Херсонської області

 

 

    Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до статей 9, 11, 37 Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №28 від 22.01.2014, №671 від 27.09.2016), Положення про освітній округ, затвердженого  постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №777 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. №79;  від 31.08.2016 р. №574; від 19.04.2017 р. №289) з метою ефективного використання наявних ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про  опорний загальноосвітній навчальний заклад Верхньорогачицької районної ради Херсонської області (додаток 1).
  2. Затвердити Положення про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу Верхньорогачицької районної ради Херсонської області (додаток 2).
  3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району та постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, ветеранів війни і праці, охорони здоров’я, молоді.

 

Голова районної ради                                                          Г.І.Нестеренко 

Додаток 1.

до рішення ХХІІ сесії

районної ради УІІ скликання

від 18 серпня 2017 року №

 

 

 

Положення
про опорн
ий загальноосвітній навчальний заклад

Верхньорогачицької районної ради Херсонської області

 

 

1. Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності опорного загальноосвітнього навчального закладу Верхньорогачицької районної ради Херсонської області (далі – Опорний заклад).

Опорна заклад — загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, що надає повну загальну середню освіту, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, зручне розташування і забезпечує допрофільну підготовку та профільне навчання, поглиблене вивчення окремих предметів.

    2. Опорний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку і у своєму складі філії та  (або) здійснює з урахуванням потреб осіб з інвалідністю ( у тому числі тих, що пересуваються на кріслах колісних) організоване підвезення учнів (вихованців) (не менше ніж з трьох селищ, сіл, в яких ліквідовано загальноосвітні навчальні заклади або припинено (зупинено) їх діяльність) і педагогічних працівників ( у разі потреби) до опорного закладу і до місця проживання.

        Кількість учнів (вихованців) опорного закладу (без урахування учнів (вихованців) філій), як правило, становить не менше  200 осіб.

      Філія опорної школи — це територіально відокремлений структурний підрозділ опорної школи, що утворюється з метою надання рівного доступу до якісної освіти та наближення місця навчання дітей до місця їх проживання.

Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи.

3. Опорний заклад, його філії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”“Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Положенням, рішеннями засновника та власними установчими документами.

4. Головною метою та завданнями діяльності опорної школи є:

створення єдиного освітнього простору;

створення єдиної системи виховної роботи;

забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи;

розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація освітніх інновацій, що суттєво поліпшують результати навчально-виховного процесу;

концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців).

Опорна школа розробляє програму діяльності та плани роботи щодо її реалізації.

Опорна школа спільно з відділом освіти Верхньорогачицької райдержадміністрації проводить діяльність із:

накопичення й обміну інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні, виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з визначеної проблеми;

пошуку сучасних ефективних та оптимальних форм і методів організації навчально-виховного процесу;

моніторингу інноваційної діяльності;

видавничої діяльності;

презентації навчально-методичної літератури;

вивчення, узагальнення та впровадження в освітній процес передового педагогічного досвіду;

організації роботи з апробації педагогічних технологій та навчальної літератури;

проведення консультацій та організації співпраці всіх зацікавлених працівників району з визначеної проблеми;

демонстрації передової методики, сучасних технологій навчання й виховання;

організації та координації підготовки до друку матеріалів досвіду;

схвалення розробок уроків, позакласних заходів, виховних годин і направлення їх до редакції фахових видань (газет, журналів) на правах авторства;

організації і проведення навчально-методичних семінарів, конференцій і нарад з визначеного напряму модернізації освітньої системи;

координації роботи із закладами освіти, науковими, науково-методичними установами тощо;

координації діяльності закладів освіти з реалізації певної науково-методичної проблеми.

5. Засновником опорного закладу  є Верхньорогачицька района рада.

6. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

7. Опорний заклад, його філії діють на підставі установчих документів (Статуту опорного закладу, Положення про філію), що розробляються відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 65, ст. 2291), цього Положення, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

8. В опорному закладі та його філіях можуть створюватися групи продовженого дня.

9. Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

10. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Філії, розташовані у селах і селищах, з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

11. Навчальні (робочі та індивідуальні) плани опорного закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного закладу, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується відділом освіти.

12. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються його директором у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

Для учнів 5-9-х класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні), розвитку зв’язного мовлення та технологій.

У 10-11-х  класах допускається проведення спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

13. Керівництво опорним закладом здійснюють директор та його заступники. Директор опорного закладу здійснює повноваження, визначені Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими актами законодавства, Статутом опорного закладу.

Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступники відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу та Положення про філію.

Директор відповідає за діяльність опорної закладу та філій, розпоряджається в установленому порядку майном та коштами опорного закладу, забезпечує розвиток матеріально-технічної бази філій.

Директор опорного закладу призначає працівників як опорної школи, так і філій.

Учасники навчально-виховного процесу

1. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі  та її філіях є учні (вихованці), педагогічні працівники, практичні психологи, бібліотекарі, соціальні педагоги, інженери-електроніки, інші спеціалісти закладу відповідно до штатного розпису, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

Учні (вихованці) закладу мають гарантоване право на:

доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти

вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлюваною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і

фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Учні закладу зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

Педагогічним працівником може бути особа, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, з високими моральними якостями, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

Керівник опорного закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

відповідає за виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

Керівник опорного закладу є головою педагогічної ради.

14. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, предметними кабінетами, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

15. Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що розробляється директором опорного закладу та затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Фінансування опорного закладу, його філії здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Порядок ведення бухгалтерського обліку та діловодства визначається законодавством.

16. Державний нагляд (контроль) за діяльністю опорного закладу, його філії здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

17. Опорний заклад є не прибутковим закладом освіти.

18. Опорний заклад забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

 

Додаток 2.

до рішення ХХІІ сесії

районної ради УІІ скликання

від 18 серпня 2017 року №

 

Положення

про філію опорного загальноосвітнього навчального закладу

Верхньорогачицької районної ради Херсонської області

 

 

1.Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, основні засади діяльності філії опорного загальноосвітнього навчального закладу Верхньорогачицької районної ради Херсонської області (далі – Філія).

1.1.                    Філія  є навчальним закладом І, І-ІІ ступенів в структурі опорного загальноосвітнього навчального закладу Верхньорогачицької районної ради Херсонської області  комунальної форми власності, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової , базової освіти.

1.2.                    Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та  інших нормативно-правових актів. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний загальноосвітній навчальний заклад (опорний заклад - далі).

1.3.                    Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

-       створення єдиного освітнього простору;

-       забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

-       створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення

всебічного розвитку особи;

-       розширення освітніх потреб учнів (вихованців) у забезпеченні певних

напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

-       раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, модернізації та розширення  належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінету фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

-       забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних

працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

1.4.                    Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне

використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.5.                    Засновником філії виступає – Верхньорогачицька районна рада. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

 

  1. 2.    Управління філією

2.1.                    Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією. Завідувача та  заступників (заступників) призначає директор опорного закладу відповідно до законодавства та даного положення про філію за погодженням відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації. Керівником філії (завідувачем) може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в школі не менше 5 років.

2.2.                    Повноваження Завідувача філії:

-       організовує навчально-виховний процес у філії;

-       діє від імені філії;

-       порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття

та звільнення працівників філії;

-       створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів;

-       з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально- побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

-       видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками;

-       порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо заохочення працівників та застосування до них  передбачених законодавством стягнень;

-       забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

-       контролює виконання навчальних планів та програм;

-       здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

-       щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

-       здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Завідувач зобов'язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи;

2.3.                    Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

2.4.                    Філія має штатний розпис, що розробляється директором опорного закладу затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН. Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу.

2.5.                    Філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) відповідно до чинного законодавства.

2.6.                    При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

2.7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

Державна атестація школи-філії здійснюється в структурі опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

Порядок проведення педагогічних рад суб’єктів опорного закладу (філій), проведення методичної роботи у філії в складі опорного закладу визначаються Статутом опорного закладу.

Громадське управління школою-філією здійснює рада опорного закладу.

 

  1. 3.    Навчально-виховний процес філії

3.1.                    Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров'я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

3.2.                    Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та даного положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.3.                    Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

3.4.                    Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається завідувачем філії, погоджується директором опорного закладу відповідно до законодавства і затверджується засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

3.5.                    Розклад уроків філій складається керівництвом філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

3.6.                    У навчальних планах філій кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

3.7.                    Відвідування занять учнями є обов’язковим.

3.8.                    Відволікання учнів за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.

3.9.    Учні філії комплектуються у класи.

3.10. Мова навчання учнів в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

3.11. Виходячи із запитів учнів і їх  батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються опорним навчальним закладом.

 

4.Кадрове забезпечення філії

4.1  Педагогічні працівники філії приймаються на посаду (звільняються з посади) директором опорного закладу за поданням (за погодженням) керівника філії. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором опорного закладу за поданням керівника філії.

4.2  Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу,  може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

4.3  Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4.4  Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що працюють у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

4.5  Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо.

4.6.Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисципліні;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати у  учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних,культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

4.7. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю.

 

5.Фінансування філії

5.1.        Матеріально-технічна база філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

5.2.Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту навчального закладу.

5.3.        Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

5.4.        Філія є неприбутковим закладом освіти.

5.5.        Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

 

6. Зміни та доповнення до Положення

6.1. Зміни та доповнення до Положення про філії вносяться засновником за поданням завідувача філії та /або директора опорного закладу.

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua