Проект         

 

У К Р А Ї Н А

ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

Херсонська область

Р І Ш Е Н Н Я

ХХІІ сесії  сьомого скликання

 

Від       серпня 2017  року №

 

Про затвердження Статуту

Верхньорогачицької опорної

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Верхньорогачицької районної ради

Херсонської області та Положення

про Зеленівську філію І ступеня

Верхньорогачицької опорної

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Верхньорогачицької районної ради Херсонської області

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації про затвердження Статуту Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області та Положення про Зеленівську філію І ступеня Верхньорогачицької опорної  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити статут Верхньорогачицької опорної  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  Верхньорогачицької районної ради  Херсонської області (додаток 1).
  2. Затвердити Положення про Зеленівську філію І ступеня Верхньорогачицької опорної  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Верхньорогачицької районної ради Херсонської області (додаток 2).
  3. Відділу освіти районної державної адміністрації провести державну реєстрацію Статуту  Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради  Херсонської області та Положення  Зеленівської філії І ступеня  Верхньорогачицької опорної  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області.
  4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально – економічного розвитку, планування, бюджету і фінансів та спільної власності територіальних громад району та

   постійну комісію районної ради з питань соціального захисту населення, ветеранів війни і праці, охорони здоров’я, молоді.

 

Голова районної ради                                                          Г.І.Нестеренко 

 

 

 

 

Додаток 1.

до рішення ХХІІ сесії

районної ради УІІ скликання

від 18 серпня 2017 року №

 

 

Статут

Верхньорогачицької опорної  загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів  Верхньорогачицької районної ради  Херсонської області

 

 

  1. I.     Загальні положення

1.1. Навчальний заклад ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА ОПОРНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ – загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, створений шляхом перетворення з Верхньорогачицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Верхньорогачицької районної ради Херсонської області. Форма власності – комунальна.

 

1.2. Юридична адреса загальноосвітнього опорного навчального закладу (далі – опорний заклад): 74402, Херсонська область, Верхньорогачицький район, смт.Верхній Рогачик, вулиця Центральна, будинок 53; телефон (05545) 51476.

 

1.3. Повна назва: ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА ОПОРНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-ІІІ СТУПЕНІВ ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Скорочена назва: ВЕРХНЬОРОГАЧИЦЬКА ОПОРНА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

 

1.4. Верхньорогачицька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, рахунки в органах Казначейства, може мати самостійний баланс.

 

1.5. Засновником опорного закладу є Верхньорогачицька районна рада Херсонської  області.

 

1.6. Верхньорогачицька опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області має у своєму складі філії, які не є юридичними особами, і діють на підставі цього Статуту та Положення про філію Верхньорогачицької опорної  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області. Філія виконує функції початкової школи, а також за рішенням засновника може виконувати функції основної школи.

 

1.7. Метою опорного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від їх місця проживання.

1.8. Головними завданнями опорного закладу є:

-                                 забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню

освіту;

-                                 виховання громадянина України;

 

-                                 виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

 

-                                 формування  й  розвиток  соціально  зрілої,  творчої  особистості  з

 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 

-                                виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до

обов’язків людини й громадянина;розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 

-                                 реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 

-                                 виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

 

-                                 створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;

 

-                                 забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку дітей на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;

 

-                                 соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

 

1.9. Опорний заклад та філії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Статутом, рішеннями засновника та власними установчими документами.

 

1.10. Опорний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

 

1.11. Опорний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-                                 безпечні умови освітньої діяльності;

-                                 дотримання державних стандартів освіти;

 

-                                 дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

 

-                                 дотримання фінансової дисципліни.

 

1.12. У опорному закладі визначена українська мова навчання. Опорний заклад гарантує право отримання освіти державною мовою відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про освіту.

 

1.13. Опорний заклад має право:

-                                 проходити в установленому порядку державну атестацію;

 

-                                 визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

-                                 визначати варіативну частину робочого навчального плану;

 

-                                 в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

 

-                                 спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-                                 використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

 

-                                 бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

 

-                                 отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

 

-                                 залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

 

-                                 розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

 

1.14. Класи в опорному закладі формуються за погодженням із відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації, згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про зарахування до закладу.

 

1.15. У Верхньорогачицькій опорній ЗОШ І-ІІІ ст. встановлюється така мережа класів:

1-4 класи – І ступінь

5-9 класи –ІІ ступінь

10-11 (12) – ІІІ ступінь.

 

Гуртки і факультативи визначаються і затверджуються щорічно радою опорного закладу.

 

У                                       опорному закладі створюються та функціонують :

 

-                       методичні об’єднання вчителів початкових класів; гуманітарного циклу; математичного циклу; природничих наук; естетичного циклу, фізичної культури, трудового навчання та Захисту Вітчизни; класних керівників;

 

-                 семінари-практикуми вчителів предметів художньо-естетичного циклу, вихователів ГПД;

 

-               дослідницька лабораторія творчих вчителів.

 

1.16. З урахуванням потреб населення та місцевих умов опорний заклад приймає рішення про створення груп продовженого дня, пришкільного інтернату.

 

1.17. Опорний заклад приймає рішення про створення класів із поглибленим вивченням предметів, спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами за погодженням із відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

 

1.18. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН.

 

1.19. Індивідуальне навчання та навчання шляхом екстернату у опорному закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

 

1.20. Старша школа – профільна. Профілі навчання в старшій школі визначаються шляхом вивчення і врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів. У 8-9 класах здійснюється допрофільна підготовка з метою

професійної орієнтації учнів і сприяння вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі.

 

1.21. Опорний заклад здійснює регулярне безоплатне перевезення учнів та педагогічних працівників із сільських населених пунктів, що знаходяться на території обслуговування опорного закладу та за межами пішохідної доступності, до місця навчання, роботи й додому  шкільними автобусами.

 

1.22. Опорний заклад, його філія мають штатний розпис, що затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

 

1.23. Медичне обслуговування учнів здійснюється штатним медичним працівником (за наявності в штатному розписі опорного закладу) або медичним закладом, із яким укладена відповідна угода.

 

1.24. Відносини опорного закладу з юридичними й фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Опорний заклад планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного плану. У плані відображаються найважливіші питання роботи опорного закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою опорного закладу.

 

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини державних стандартів освіти й урахуванням профілів навчання.

 

Робочий навчальний план опорного закладу та його філій розробляється керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потребу у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня, погоджується радою опорного закладу й затверджується відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

 

Індивідуалізація та диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини навчального плану.

 

Розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний) додаються до робочого навчального плану у формі додатків і затверджується директором опорного закладу.

 

2.3. Опорний заклад та філії працюють за навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.4. Опорний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною, індивідуальною, екстернатною формами навчання.

 

2.5. Опорний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

 

2.6. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за опорним закладом відповідну територію обслуговування й до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають його відвідувати.

 

2.7. Зарахування учнів до опорного закладу та його філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом директора опорного закладу.

 

2.8. Директор опорного закладу зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, із порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 

2.9.Зарахування учнів до опорного закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора.

 

Для зарахування учня до опорного закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), при вступі до III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти шести років.

 

2.10. Переведення учнів опорного закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

У                   разі вибуття учня з населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють, подають до опорного закладу заяву із зазначенням причини вибуття.

 

У                   разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти в межах населеного пункту, батьки або особи, які їх замінюють, подають до опорного закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

2.11. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до опорного закладу чи філій відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

 

2.12. Опорний заклад та філії можуть надавати платні послуги згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до порядку надання платних послуг, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

2.13. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня й відрахування дітей із них здійснюється за наказом директора опорного закладу на підставі заяви батьків (чи осіб, які їх замінюють).

 

2.14. Опорний заклад та його філії обирають форми, засоби й методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

 

2.15. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються опорним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, в День знань, і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

 

2.16. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення школи для роботи в новому навчальному році.

 

2.17. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

 

2.18. Тривалість уроків у опорному закладі та його філіях становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дванадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 

2.19. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення двох уроків поспіль з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

 

2.20.Опорний заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

 

2.21. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку й харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, тривалість великої перерви після третього уроку – 20 хвилин, після четвертого уроку – 20 хвилин.

 

2.22.Розклад уроків опорного закладу, його філій складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором опорного закладу.

2.23. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом закладу, дозволяється лише за їхньої згоди та згоди батьків або осіб, які їх замінюють.

 

2.26.  Зміст,  обсяг  і  характер  домашніх  завдань  визначаються  вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

 

2.24.Тижневий режим роботи опорного закладу та його філій затверджується в розкладі навчальних занять.

 

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять в опорному закладі  та її філії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття й заходи, передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

 

2.25. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

 

2.26. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючих критеріїв оцінювання досягнень учнів у навчанні, визначених Міністерством освіти і науки України.

 

У                першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради опорного закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

 

У                  наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).

 

У                      документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

 

2.27. Результати семестрового, річного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

 

2.28. Порядок переведення і випуск учнів визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти всіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти

і        науки України.

 

2.29. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма й порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

 

В                окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації в порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я.

 

2.30. Контроль відповідності освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну

підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України

 

2.31. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмового матеріалу, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (чи осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами й програмами за згодою батьків ( чи осіб, які їх замінюють).

 

2.32. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скоригованої до індивідуальних здібностей навчальної програми, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання в тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків ( чи осіб, які їх замінюють).

 

2.33. Учням, які закінчили певний ступінь опорного закладу чи його філії, видається відповідний документ про освіту:

-                                 по закінченні початкової школи – табель успішності;

 

-                                 по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 

-                                по закінченні закладу – атестат про повну загальну середню освіту. 2.34. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного

предмета, видається табель успішності.

 

Учні, які не отримали документа про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

 

2.35. За успіхи в навчанні для учнів встановлюються певні форми морального й матеріального заохочення:

 

-                за відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х (11-х) класів можуть бути нагороджені похвальним листом «За високі досягнення в навчанні»;

 

-               випускники III ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення

 

у вивченні окремих предметів», медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення в навчанні»;

 

-               за відмінні успіхи в навчанні випускникам опорного закладу та його філій II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

 

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

 

2.36 При організації навчання та виховання учнів школа керується Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження стандарту базової і повної загальної освіти» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07 серпня 2013 року № 538).

 

Державний стандарт впроваджується в частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 р., а в частині повної загальної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року.

 

2.37 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної

загальної середньої освіти», рішення колегії Міністерства освіти і науки від 27 серпня 2013 року протокол № 4/1-2, на базі школи створюються умови для профільного навчання учнів старшої школи.

 

Опорнай заклад визначає профіль навчання з урахуванням інтересів та можливостей учнів, перспектив здобуття подальшої освіти і професійних перспектив учнівської молоді; кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціокультурної і виробничої інфраструктури району, регіону, бажань батьків.

 

Опорний заклад самостійно формує той (ті) чи інший (інші) профіль (профілі) навчання за рахунок комбінації базових, профільних, вибірково-обов’язкових предметів, спеціальних курсів, курсів за вибором та факультативів відповідно до профільного самовизначення учнів, заяв батьків, кількості класів у закладі, кількості учнів.

 

Вибір профільних предметів здійснюється з переліку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

 

На вивчення профільних предметів може відводитися 5-10 годин на тиждень в 10 та 11 (12-их) класах у залежності від кількості обраних учнем предметів для профільного вивчення. Кількість годин на їх вивчення може бути збільшена за рахунок додаткових годин навчального плану.

 

Спеціальні курси/профілюючі предмети - це навчальні курси/предмети, які входять до складу відповідного профілю навчання і забезпечують поглиблене й розширене вивчення профільних предметів або профільну прикладну та професійну спеціалізацію навчання. Вибір спеціальних курсів здійснюється учнями з урахуванням планів на подальшу професійну освіту та можливостей навчального закладу.

 

На вивчення спеціальних курсів/предметів може відводитися від 2 до 7 годин на тиждень у кожному класі (або у групах, які формуються з учнів кількох класів) (в залежності від кількості вибраних профільних предметів). Кількість годин на вивчення спеціальних курсів/предметів може бути збільшена за рахунок додаткових годин навчального плану.

 

Курси за вибором входять до обов’язкової частини навчального плану. Курси за вибором можуть вибиратися не тільки згідно з обраним профілем, але

 

й  за власним бажанням учня, який хоче поглибити свої знання з певних дисциплін. Необхідно враховувати можливість зміни учнями курсу за вибором. У такому разі ці курси можуть пропонуватись у формі навчальних модулів та інтегрованих курсів.

 

Факультативні курси – навчальні курси, що не входять до основної сітки годин і можуть обиратись учнями. Ці курси спрямовані на додаткове та поглиблене вивчення як певних предметів, так і отримання знань із суміжних наукових галузей. Школа надає учневі право обрати факультативний курс.

 

Кількість годин на курси за вибором, факультативи визначається закладом за рахунок додаткових годин (5 годин на тиждень). Додаткові години також використовуються на вивчення другої іноземної мови, російської чи іншої мови національних меншин, курси духовно-морального спрямування.

 

Опорний заклад може організовувати навчання за універсальним профілем без виокремлення профільного(них) предмета(тів). У такому випадку кількість базових предметів визначається Типовими навчальними планами.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в опорному закладі та його філіях є:

 

-                                 учні (вихованці);

-                                 керівники;

-                                 педагогічні працівники;

-                                 психологи, бібліотекарі;

-                                 інші спеціалісти;

-                                 батьки учнів або особи, які їх замінюють.

 

3.2. Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

 

3.3. Права й обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

 

3.4. Учні опорного закладу та його філій мають право на:

-                                 доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

 

-                                 вибір певного навчального закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

-                                 безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;

 

-                                 користування   навчально-виробничою,   науковою,   матеріально-

 

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базами опорного закладу;

 

-                                 участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-                                 отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

-                                 участь  у  роботі  органів  громадського  самоврядування  опорного

закладу;

 

-                                 участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

-                                 повагу до людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

 

-                                 захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь і гідність.

 

3.5. Учні зобов’язані:

 

-                                 оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

-                                 підвищувати свій загальний культурний рівень;

 

-                                 брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом опорного закладу, статутом;

 

-                                 дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників закладу;

 

-                                 виконувати вимоги педагогічних та інших працівників опорного закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку опорного закладу;

 

-                                 брати участь у різних видах трудової діяльності;

 

-                                 дбайливо ставитися до державного, громадського й особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

 

-                                 дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку опорного закладу чи філії;

 

-                                 дотримуватися правил особистої гігієни.

 

3.6. Учні опорного закладу чи філії залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до Статуту й правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

 

3.7. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть бути накладені стягнення відповідно до закону.

 

3.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки в опорному закладі та її філії системи загальної середньої освіти.

 

3.9. До педагогічної діяльності в опорному закладі та його філіях не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

 

3.10. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників опорного закладу чи його філій, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

 

3.11. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують навчально-виховний процес у опорному закладі та його філіях, визначається відповідно до законодавства директором опорного закладу й погоджується відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

 

3.12. Директор опорного закладу призначає класних керівників опорного закладу та його філій, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень, навчально-дослідних ділянок, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу.

3.13.            Не    допускається    відволікання    педагогічних                       працівників               від

 

виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

 

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність опорного закладу, здійснюється лише за їхньої згоди.

 

3.14.Педагогічні працівники опорного закладу та його філій підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

 

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь)-методист», «педагог-організатор–методист» та інші.

 

3.15. Педагогічні працівники опорного закладу та його філій мають право:

 

-               на захист професійної честі і гідності;

 

-                                 самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

 

-                                 брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів опорного закладу та інших органів самоврядування опорного закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

 

-                                 обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

 

-                                 навчатись у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

-                                 проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

 

-                                 проводити в установленому порядку науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову роботу;

 

-                                 вносити керівництву опорного закладу й органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

 

-                                 на соціальне й матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 

-                                об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

-                                 порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі й

гідності.

3.16. Педагогічні працівники зобов’язані:

 

-                                 забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

 

-                                 контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

 

-                                 нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України;

 

-                                 доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника опорного закладу;

 

-                                 сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їхнього здоров’я;

 

-                                 виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 

-                                 дотримуватися Статуту опорного закладу та положення про філію опорного закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов трудового договору (контракту);

 

-                                 брати участь у роботі педагогічної ради;

 

-                                 виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

 

-                                 готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 

-                                 дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їхніх батьків;

 

-                                 постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної та політичної культури;

 

-                                 виконувати накази й розпорядження керівника опорного закладу, органів управління освітою;

-                                 вести відповідну документацію.

 

3.17. До педагогічні працівників, які систематично порушують Статут, Положення, правила внутрішнього розпорядку опорного закладу та його філій, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору (контракту) може бути застосований один із видів дисциплінарного стягнення. Педагогічні працівники , які за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

3.18. Права й обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом, Положенням та правилами внутрішнього розпорядку опорного закладу та її філії.

3.19. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

-                                 обирати навчальний заклад та форми навчання й виховання дітей;

-                                 створювати батьківські громадські організації та брати участь у їхній діяльності, обирати й бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

 

-                                 звертатися до органів управління освітою, керівника закладу й органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 

-                                 приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

 

-                                 брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

 

-                                 на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування опорного закладу, його філій та у відповідних державних, судових органах.

 

3.20. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їхнє виховання й зобов’язані:

 

-                                 створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 

-                                 забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту опорного закладу ;

 

-                                 поважати честь і гідність дитини та працівників опорного закладу та його філій;

 

-                                 постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей;

 

-                                 виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-                                 виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

3.20. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені відповідними договорами.

 

У                 разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, опорний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі про позбавлення їх батьківських прав.

 

3.21. Представники громадськості мають право:

-обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування

в      опорному закладі;

-                                 керувати  учнівськими  об’єднаннями  за  інтересами  й  гуртками,

секціями;

 

-                                 сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення опорного закладу та його філій;

-                                 проводити консультації для педагогічних працівників;

-                                 брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

3.22. Представники громадськості зобов’язані: дотримуватися Статуту опорного закладу, виконувати накази та розпорядження директора опорного закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість уживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

IV.Управління опорним закладом та його філіями

 

4.1. Управління опорним закладом та його філіями здійснюється Верхньорогачицькою районною радою та відділом освіти Верхньорогачицької райдержадміністрації, в межах компетенцій, передбачених чинним законодавством України.

 

Безпосереднє керівництво опорним закладом здійснює його директор. Директором опорного закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

4.2. Директор опорного закладу призначається на посаду та звільняється з посади відділом освіти Верхньорогачицької райдержадміністрації за погодженням засновника згідно із чинним законодавством.

 

Керівництво філіями опорного закладу здійснює завідувач філією, який призначається відділом освіти Верхньорогачицької райдержадміністрації згідно із чинним законодавством.

 

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директорів та педагогічних працівників опорного закладу та його філій здійснює відділ освіти

 

Верхньорогачицької райдержадміністрації згідно із чинним законодавством. Призначення на посаду та звільнення інших працівників опорного закладу та його філій здійснює директор опорного закладу.

4.3. Директор опорного закладу:

 

-                                 здійснює керівництво педагогічним колективом опорного закладу та його філій, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;

 

-                                 організовує навчально-виховний процес;

 

-                                 забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 

-                                 відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

 

-                                 створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

 

-                                 забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

 

-                                 розпоряджається в установленому порядку майном та коштами опорного закладу та його філіями;

 

-                                 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 

-                                 сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

-                                 забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

 

-                                 контролює  організацію  харчування  й  медичного  обслуговування

учнів;

 

-                                 видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження й контролює їх виконання;

 

-                                 щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях)

 

колективу.

 

4.4. Директор опорного закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління опорним закладом.

 

4.5. Засідання педагогічної ради проводяться в міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

 

4.6. Педагогічна рада розглядає питання:

 

-                                 удосконалення навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення;

 

-                                 планування та режиму роботи закладу;

-                                 варіативної складової робочого навчального плану;

 

-                                 переведення учнів (вихованців) до наступного класу та їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи в навчанні;

 

-                                 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в навчально-виховний процес досягнень науки й передового педагогічного досвіду;

 

-                                 участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

 

-                                 морального та матеріального заохочення учнів (вихованців) та працівників закладу;

 

-                                 морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, і громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 

-                                 притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників навчального закладу за невиконання ними своїх обов’язків;

 

Педагогічна рада розглядає також інші питання, пов’язані з діяльністю закладу.

 

4.7. Органом громадського самоврядування опорного закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок  скликання,  повноваження,  чисельність,  склад  загальних  зборів

 

(конференції) колективу визначаються Статутом опорного закладу й колективним договором.

 

Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності опорного закладу.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-                                 працівників опорного закладу – зборами трудового колективу;

-                                 працівників філій опорного закладу - зборами трудового колективу;

 

-                                 учнів  опорного  закладу  другого-третього  ступеня  –  класними

зборами;

-                                 батьків,  представників  громадськості  –  класними  батьківськими

зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

 

Термін повноважень представників становить один рік.

 

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій.

 

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради опорного закладу,

 

учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини від їхньої загальної кількості, директор опорного закладу, засновник.

 

Загальні збори (конференція):

 

-                                 обирають раду опорного закладу, її голову, встановлюють термін їхніх повноважень;

-                                 заслуховують звіт директора й голови ради опорного закладу;

 

-                                 розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності опорного закладу;

 

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності опорного закладу;

-                                 приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 

4.8. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада опорного закладу.

 

4.8.1. Метою діяльності ради є:

-                                 сприяння   демократизації   та   гуманізації   навчально-виховного

 

процесу;

 

-                                 об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку опорного закладу та вдосконалення навчально-виховного процесу;

 

-                                 формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління опорним закладом;

 

-                                 розширення колегіальних форм управління опорним закладом;

 

-                                 підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних із організацією навчально-виховного процесу.

4.8.2. Основними завданнями ради є:

-                                 підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії

з       сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-                                 визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку опорного закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

 

-                                 формування навичок здорового способу життя;

 

-                                 створення належного педагогічного клімату в опорному закладі;

 

-                                 сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуттю ними соціального досвіду;

 

-                                 підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідницько-експериментальної роботи педагогів;

 

-                                 сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);

 

-                                 підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов удосконалення процесу навчання та виховання учнів;

 

-                                 ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

 

-                                 стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

 

-                                 зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та опорним закладом із метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

 

4.8.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) опорного закладу.

 

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

 

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.8.4. Рада опорного закладу діє на засадах:

 

-                                 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 

-                                 дотримання вимог законодавства України;

-                                 колегіальності ухвалення рішень;

-                                 добровільності й рівноправності членства;

-                                 гласності.

 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

 

Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не меншою за чотири рази на навчальний рік.

 

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора опорного закладу, власника (засновника), а також членами ради.

 

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

 

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

 

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного закладу, доводяться за 7-ий денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У                    разі незгоди адміністрації опорного закладу з рішенням ради, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

 

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету опорного закладу.

 

4.8.5. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається із складу ради.

 

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою.

 

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності опорного закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.8.6. Рада опорного закладу:

-організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

 

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи опорного закладу та здійснює контроль його виконання;

 

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту опорного закладу;

-затверджує режим роботи опорного закладу;

 

- сприяє формуванню мережі класів опорного закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників опорного закладу золотою медаллю «За високі досягнення в навчанні» або срібною медаллю «За досягнення в навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

 

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

 

-погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

 

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

 

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

 

-виступає ініціатором проведення доброчинних акцій;

-                                 вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 

-                                 ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

 

-                                 сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

 

-                                 розподіляє та контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

 

-                                 розглядає питання родинного виховання;

 

-                                 за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

-                                 сприяє педагогічній освіті батьків;

-                                 сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних

видань;

-                                 розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти

 

учнями;

 

-                                 організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

 

-                                 розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи опорного закладу;

 

-                                 вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

 

-                                 може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів

роботи.

 

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначаються радою.

 

4.9. За рішенням загальних зборів (конференції), при опорному закладі може бути створена й діяти піклувальна рада, класні батьківські комітети та загальношкільний батьківський комітет.

 

4.10. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання й виховання.

 

4.11. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

 

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах (конференції) опорного закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

 

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

 

У                 випадку, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.

 

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування

закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

 

4.11.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

 

-                                 сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

 

-                                 співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів у опорному закладі;

 

-                                 зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої баз опорного закладу та його філій;

 

-                                 організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

 

-                                 вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-                                 запобігання дитячій бездоглядності;

-                                 сприяння працевлаштуванню випускників опорного закладу;

-                                 стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-                                 всебічне  зміцнення  зв’язків  між  родинами  учнів  та  опорним

закладом.

 

4.11.2. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора опорного закладу.

4.11.3. Піклувальна рада діє на засадах:

 

-                                 пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

 

-                                 дотримання вимог законодавства України;

-                                 самоврядування;

-                                 колегіальності ухвалення рішень;

-                                 добровільності й рівноправності членства;

-                                 гласності.

 

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

 

Позачергові засідання піклувальної ради можуть проводитись також на вимогу третини й більше її членів.

 

Засідання піклувальної ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

 

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на

 

зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

 

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу опорного закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.11.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

 

Із числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-                                 скликає засідання піклувальної ради й координує її роботу;

-                                 готує  та  проводить  засідання,  затверджує  рішення  піклувальної

ради;

-                                 визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

 

-                                 представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях із питань, віднесених до її повноважень.

 

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 

4.11.5. Піклувальна рада має право:

 

-                                 вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього опорного закладу, загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази опорного закладу;

-                                 залучати додаткові джерела фінансування опорного закладу;

 

-                                 вживати заходів для зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази опорного закладу;

 

-                                 стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);

 

-                                 брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи опорного закладу, з метою сприяння їхньому вирішенню у встановленому порядку;

 

-                                 створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки учнів або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

 

4.12. В опорному закладі та її філії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Матеріально-технічна база

 

5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено в балансі опорного закладу.

 

Опорний заклад повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

 

5.2.  Опорний заклад, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами й несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

5.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна опорного закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані опорному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

5.4. База опорного закладу для забезпечення навчально-виховного процесу складається із навчальних кабінетів, спортивного, читального залів, бібліотеки, архіву, медичного кабінету,  комп’ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінетів психолога та логопеда, ігрової кімнати тощо.

 

5.6. Опорний заклад має земельні ділянки, де розташовані спортивні та ігрові майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу здійснюється на основі його кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису опорного закладу є:

-                                 кошти засновника(ів);

 

-                                 кошти районного бюджету, державного бюджету, бюджетів органів місцевого самоврядування;

 

-                                 кошти фізичних, юридичних осіб;

 

-                                 благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

 

 

6.3. Опорний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

 

6.4. Порядок діловодства й бухгалтерського обліку в опорному закладі та його філіях визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України й інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. Бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 

6.5. Звітність про діяльність опорного закладу встановлюється відповідно до законодавства.

 

VII.         Міжнародне співробітництво

 

7.1. За наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень опорний заклад має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 

7.2.  Опорний  заклад  має  право  укладати  угоди  про  співробітництво  з

 

навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. Контроль діяльності опорного закладу

 

8.1. Державний контроль діяльності опорного закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управлінням освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації, відділ освіти районної державної адміністрації.

 

8.3. Основною формою державного контролю діяльності опорного закладу

 

є                   атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

8.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних із його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних із навчально-виховною діяльністю закладу, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

 

IX. Реорганізація або ліквідація опорного закладу

9.1. Рішення, про реорганізацію або ліквідацію опорного закладу та її філії приймає засновник.

 

Реорганізація опорного закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

 

Від часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління опорним закладом.

 

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно опорного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникові.

 

9.3. У випадку реорганізації, права та зобов’язання опорного закладу переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів, відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2.

до рішення ХХІІ сесії

районної ради УІІ скликання

від 18 серпня 2017 року №

ПОЛОЖЕННЯ 
про Зеленівську філію І ступеня Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області

 

1.Загальні положення

1.1. Це Положення визначає правовий статус, основні засади діяльності Зеленівської філії І степеня у складі Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області.

1.1.                    Філія  є навчальним закладом І ступеня в структурі Верхньорогачицької опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Верхньорогачицької районної ради Херсонської області  комунальної форми власності, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття початкової освіти.

1.2.                    Філія не є юридичною особою і діє на підставі даного Положення, затвердженого в установленому порядку, Статуту опорного закладу та  інших нормативно-правових актів. Філія виконує функції початкової школи, а також може за рішенням засновника виконувати функції основної школи. Правонаступником майна, прав та обов’язків філії є опорний загальноосвітній навчальний заклад (опорний заклад - далі). Філія може мати печатку.

1.3.                    Філія в складі опорного закладу утворена з метою:

-       створення єдиного освітнього простору;

-       забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

-       створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, забезпечення

всебічного розвитку особи;

-       розширення освітніх потреб учнів (вихованців) у забезпеченні певних

напрямів спеціалізації та наукових досліджень;

-       раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів

округу, модернізації та розширення  належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінету фізики, хімії, біології, географії та інших, наукових лабораторій, навчальних майстерень, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, використання бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої та довідкової літератури тощо);

-       забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних

працівників до місця навчання, роботи та місця проживання (при потребі).

1.4.                    Головними завданнями філії опорного закладу є концентрація та ефективне

використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців), створення єдиної системи виховної роботи.

1.5.                    Засновником філії виступає – Верхньорогачицька районна рада. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства.

1.6.                    Юридична адреса: філія знаходиться за адресою: Херсонська область, Верхньорогачицький район, с. Зелене, вул. Корбута, 48.

 

  1. 2.    Управління філією

2.1.                    Керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією. Завідувача та  заступника (заступників) призначає директор опорного закладу відповідно до законодавства та даного положення про філію за погодженням відділом освіти Верхньорогачицької районної державної адміністрації. Керівником філії (завідувачем) може бути особа з вищою педагогічною освітою, зі стажем практичної роботи в школі не менше 5 років.

2.2.                    Повноваження Завідувача філії:

-       організовує навчально-виховний процес у філії;

-       діє від імені філії;

-       порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо прийняття

та звільнення працівників філії;

-       створює умови для творчості педагогічних працівників, учнів;

-       з метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-

побутової бази, забезпечення належної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, учнів може порушувати клопотання перед директором опорного закладу щодо укладання договорів з підприємствами, установами, організаціями;

-       видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові

для виконання всіма працівниками;

-       порушує клопотання перед директором опорного закладу щодо

заохочення працівників та застосування до них  передбачених законодавством стягнень;

-       забезпечує безпечні умови праці, навчання та виховання;

-       контролює виконання навчальних планів та програм;

-       здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією

навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників філії;

-       щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу та перед керівництвом опорної школи.

-       здійснює інші повноваження визначені законодавством України.

Завідувач зобов'язаний:

- забезпечити дотримання вимог законодавства та нормативно-правових

актів, на яких базується освітня діяльність, виконання державних стандартів освіти;

- забезпечити необхідні умови для проведення освітньої діяльності та

матеріально-технічного забезпечення основних напрямків роботи;

2.3.                    Зарахування (переведення) учнів (вихованців) до філій здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом керівника опорного закладу.

2.4.                    Філія має штатний розпис, що розробляється опорним закладом і затверджується засновником на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН. Філія самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує з директором опорного закладу.

2.5.                    Філія з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу може створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) відповідно до чинного законодавства.

2.6.                    При розмежуванні компетенції між опорним навчальним закладом і філією, як правило, враховуються питання:

- фінансування філії опорним закладом з урахуванням його типу, виду, режиму й змісту діяльності;

- узгодження освітніх програм, що реалізуються філією;

- розробки програми проведення роботи з різних напрямів модернізації освіти;

- зміцнення й розвитку навчальної й матеріально-технічної бази філії опорного навчального закладу;

- участі в організації, проведенні нарад і семінарів;

- надання допомоги в організації діяльності щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

2.7. Державний нагляд (контроль) за діяльністю філії здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Статутом опорного закладу.

Державна атестація школи-філії здійснюється в структурі опорного закладу відповідно до чинного законодавства.

Порядок проведення педагогічних рад суб’єктів опорного закладу (філій), проведення методичної роботи у філії в складі опорного закладу визначаються Статутом опорного закладу.

Громадське управління школою-філією здійснює рада опорного закладу.

 

  1. 3.    Навчально-виховний процес філії

3.1.                    Філія здійснює навчання й виховання в інтересах особистості, суспільства, держави, забезпечує охорону здоров'я учнів, створення сприятливих умов для різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості задоволення потреби учнів у самоосвіті. Навчальний рік у філії розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними планами.

3.2.                    Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України “Про освіту”“Про загальну середню освіту”, інших актів законодавства та даного положення з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

3.3.                    Навчальні (робочі та індивідуальні) плани філії розробляються керівництвом опорного закладу на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

3.4.                    Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників які забезпечують навчально-виховний процес у філії, визначається директором опорного закладу відповідно до законодавства і погоджується з  органом управління освітою.

3.5.                    Розклад уроків філій складається керівництвом філії відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

3.6.                    У навчальних планах філій кількість годин, відведених на викладання окремих предметів (освітніх галузей), не повинна бути менше кількості годин, визначених певним типовим навчальним планом.

3.7.                    Відвідування занять учнями є обов’язковим.

3.8.                    Відволікання учнів за рахунок навчального часу на здійснення заходів, не пов’язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків передбачених законом.

3.9.    Учні філії комплектуються у класи.

3.10. Мова навчання учнів в філії визначається відповідно до вимог Конституції України, законодавства України про мови.

3.11. Виходячи із запитів учнів і їх  батьків (законних представників), при наявності відповідних умов філія може організовувати свою роботу з різних напрямів освітньої й соціокультурної діяльності. Види й форми додаткових освітніх послуг, у тому числі платних, затверджуються опорним навчальним закладом.

 

4.Кадрове забезпечення філії.

4.1  Педагогічні працівники філії приймаються на посаду (звільняються з посади) директором опорного закладу за поданням (за погодженням) керівника філії. Обслуговуючий персонал філії призначається на посаду директором опорного закладу за поданням керівника філії.

4.2  Педагогічні працівники філії підлягають атестації у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. За результатами атестації призначається відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія, педагогічне звання. Позитивне рішення атестаційної комісії, яка формується наказом керівника опорного закладу,  може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.

4.3  Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначається Кабінетом Міністрів України.

4.4  Права та обов'язки педагогічних працівників та осіб, що навчаються у філії, визначаються відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

4.5  Педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- вільний вибір форм, методів і засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;

- проведення наукової роботи;

- індивідуальну педагогічну діяльність;

- участь у громадському самоврядуванні і об'єднаннях громадян;

- користування подовженою оплаченою відпусткою;

- особисто брати участь у підведенні підсумків роботи, вносити свої пропозиції;

- користування лабораторними, технічними засобами навчання, підручниками та методичною літературою, тощо,

4.6.Педагогічні працівники зобов'язані:

- дотримуватись вимог законодавства та нормативно-правових актів, на яких базується освітня діяльність;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисципліні;

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу навчання, сприяти розвитку здібностей учнів;

- виховувати у  учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних, духовних, історичних,культурних цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та природного середовища держави;

- дотримуватися норм педагогічної етики та моралі.

4.7. Гарантії діяльності педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.

 

5.Фінансування філії

5.1                    Матеріально-технічна база опорного закладу та його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу.

5.2.Фінансування філії здійснюється його засновником або уповноваженим

ним органом відповідно до законодавства. Порядок ведення бухгалтерського обліку визначається законодавством та ведеться відповідно до Статуту опорного закладу.

5.3.        Додаткові джерела фінансування філії визначаються Законом України «Про освіту» іншими законодавчими та підзаконними актами України.

5.4.        Філія є неприбутковим закладом освіти.

5.5.        Філія забезпечує ведення діловодства у встановленому законом порядку.

 

6. Зміни та доповнення до Положення.

6.1. Зміни та доповнення до Положення про філії вносяться засновником за поданням завідувача філії та /або директора опорної школи.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua